ร่วมงานกับเรา

แนวความคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถ ของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิด ผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร

หลักการทั่วไปในการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักการทั่วไปในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มูลนิธิฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลัก การพัฒนาคน การมีส่วนร่วม และหลักความเสมอภาค ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

  ความยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบตำแหน่ง ปริมาณงาน

  ความโปร่งใส หมายถึง มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้

การให้โอกาสเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การไม่กีดกันเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สุขภาพ และอายุ โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการมีสัดส่วนที่เหมาะสมของชาย และหญิงในทุกระดับเจ้าหน้าที่

การมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด เพราะเราให้โอกาสคนทุกกลุ่มที่มีความสามารถ การมีสวัสดิการที่เอื้อต่อความหลากหลายทางเพศและไม่จำกัดศาสนา อาทิ การลาปฏิบัติธรรมได้ทั้งชายและหญิง สวัสดิการลาเพื่อดูแลบุตรสำหรับพนักงานชาย เป็นต้น

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของมูลนิธิฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความคาดหวังภารกิจของงาน ในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้งด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมองค์กรประเภทเดียวกัน และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การปฎิบัติงาน

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์

กำหนดเวลาปฏิบัติงานปกติไว้ ดังนี้

เวลา 07.00 – 16.00 น.

เวลา 08.00 – 17.00 น.

เวลา 09.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้ต้องมีเวลาการปฏิบัติงานทั้งสิ้น วันละ 8 ชั่วโมง

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3. ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสงคราม

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังทำงานครบ 1 ปี

5. เงินเดือน เดือนที่ 13

6. สวัสดิการเยี่ยมไข้

7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

10. สวัสดิการจากกองทุนโรค และปัญหาสุขภาพร้ายแรง วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท

11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ 10,000 บาท (ทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ และกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต)

12. อื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าขนย้าย 3,000 บาท กรณีมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่

สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด-วันลา

1. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ตามอายุการทำงาน โดยเริ่มต้นที่ 12 วัน ใน 5 ปีแรก (คิดตามสัดส่วนอายุการทำงาน)ต่อมา 15 วัน, 17 วัน และสูงสุด 20 วันตามลำดับช่วงอายุงาน(วันหยุดพักผ่อนประจำปีคงเหลือ สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 15 วัน)

2. วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่เกิน 15 วัน

3. ลาฉุกเฉิน ได้ไม่เกิน 7 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

4. ลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 60 วัน (นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม)

5. ลาเพื่อบุตรแรกเกิด เจ้าหน้าที่ประจำทั้งชายและหญิง มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรเกิดใหม่ได้ 10 วัน

6. ลาเพื่ออุปสมบท และลาเพื่อปฏิบัติธรรมได้ 10 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

7. การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน (กรณีพิเศษ เช่น กิจธุระจำเป็นส่วนตัว, ลาเพื่อศึกษาดูงาน เป็นต้น)

8. การลาหยุดชดเชยการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุด (Compensate)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สนาม

ความรับผิดชอบหลัก
ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย – ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านต่างๆ – การทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆ โครงการ STAR การรักษาและป้องกัน HIV และ TB โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น People who inject drugs, Migrant Worker, Men who have sex with men (ประจำ PWIDสมุทรปราการ ,PW/MWสุราษฎร์ธานี ,MWนครปฐม ,MWสมุทราสาคร,MSMนครศรีธรรมราช)

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : ตามพื้นที่ (สมุทรปราการ2 ,สุราษฎร์ธานี4 ,นครปฐม1 ,สมุทราสาคร2 ,นครศรีธรรมราช1)

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@,

valunyoou@

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

10 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศึกษาศาสตร์  พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี

4. สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนตร์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

5. หากมีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา พม่า ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สนาม

ความรับผิดชอบหลัก
ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย – ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านต่างๆ – การทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆ โครงการ STAR การรักษาและป้องกัน HIV และ TB โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น People who inject drugs, Migrant Worker, Men who have sex with men (ประจำ PWIDสมุทรปราการ ,PW/MWสุราษฎร์ธานี ,MWนครปฐม ,MWสมุทราสาคร,MSMนครศรีธรรมราช)

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : ตามพื้นที่ (สมุทรปราการ2 ,สุราษฎร์ธานี4 ,นครปฐม1 ,สมุทราสาคร2 ,นครศรีธรรมราช1)

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@,

valunyoou@

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

10 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศึกษาศาสตร์  พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี

4. สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนตร์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

5. หากมีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา พม่า ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สนาม

ความรับผิดชอบหลัก
ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย – ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านต่างๆ – การทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆ โครงการ STAR การรักษาและป้องกัน HIV และ TB โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น People who inject drugs, Migrant Worker, Men who have sex with men (ประจำ PWIDสมุทรปราการ ,PW/MWสุราษฎร์ธานี ,MWนครปฐม ,MWสมุทราสาคร,MSMนครศรีธรรมราช)

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : ตามพื้นที่ (สมุทรปราการ2 ,สุราษฎร์ธานี4 ,นครปฐม1 ,สมุทราสาคร2 ,นครศรีธรรมราช1)

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@,

valunyoou@

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

10 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศึกษาศาสตร์  พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี

4. สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนตร์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

5. หากมีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา พม่า ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ (Program Assistant)

ความรับผิดชอบหลัก
This person will work in the Program Quality Department and will be responsible for project development and monitoring project activities. Preparing annual work-plan, budget and report as needed. Assist in monitoring project progress, supporting local organizations, managing large and small grants, reporting outcomes, programmatic and financial monitoring, and documenting project lessons learned.

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@, valunyoou@

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor degree or higher in business management, social science, political science, or related areas.

Having experiences in assisting in project development and management will be an advantage.

Oral and written proficiency in English and Thai, and computer literacy (especially in MS Word, Excel, PowerPoint)

Wide interest in social issues especially of disadvantaged groups and human rights.

นักศึกษาฝึกงาน/ อาสาสมัคร/ จิตอาสา ประจำสำนักงานสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบหลัก
ร่วมวางแผนงานกับทีมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ในส่วนของการบริหารงานโครงการ – ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนาม เพื่อให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่องงานสุขภาพ – ร่วมจัดกิจกรรม ให้ความรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ – ช่วยสนับสนุนงานในโครงการการศึกษา ร่วมสอนเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ลูกแรงงานข้ามชาติ) – ร่วมออกแบบสื่อการสอน รวมถึงร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@, sasiphat@

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103 และ 105

ตำแหน่ง 

4 อัตรา

เงินเดือน

ไม่มีค่าตอบแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดเพศ และอายุ

กำลังศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ หรือเฉพาะวันที่สะดวก

ระยะเวลาฝึกงาน 2-3 เดือนขึ้นไป หรือตามความสมัครใจ

ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น Ms Office หรือใช้งานระบบ Internet

รับทั้งนักศึกษาฝึกสหกิจ และ ฝึกเพื่อหาประสบการณ์ รวมทั้งจิตอาสา หรืออาสาสมัครระยะสั้น

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (Part-Time) ช่วยงานฝ่ายบัญชี-การเงิน

ความรับผิดชอบหลัก
ช่วย scan เอกสารบัญชี การเงิน – ช่วยจัดเก็บเอกสารบัญชี การเงิน เข้าแฟ้ม และจัดเก็บลงกล่องเอกสารให้เป็นระบบ – ช่วยสนับสนุนงานฝ่ายการเงินและธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : สำนักงานกรุงเทพฯ พญาไท สะพานควาย

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@, sasiphat@

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103 และ 105

ตำแหน่ง 

1 อัตรา

เงินเดือน

วันละ 300-500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดเพศ และอายุ

กำลังศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ หรือเฉพาะวันที่สะดวก

ระยะเวลาช่วยงาน 1-2 เดือน หรือตามตกลง

ใช้อุปกรณ์สำนักงานพื้นฐานเป็นเบื้องต้น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์

รับทั้งนักศึกษาฝึกสหกิจ และ ฝึกเพื่อหาประสบการณ์ รวมทั้งจิตอาสา หรืออาสาสมัครระยะสั้น

หากใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น Ms Office หรือใช้งานระบบ Internet จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน

  • ผ่านทาง www.raksthai.org โดยเลือก เมนูสมัครงาน เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงาน สมัครงานแบบ online โดยทำการเลือกตำแหน่งที่ท่านสนใจ แล้วเลือก Apply เพื่อกรอก รายละเอียดใน “แบบฟอร์มใบสมัคร” หรือทำการ download”แบบฟอร์มการสมัครงาน” (เอกสาร word) เพื่อทำการกรอกรายละเอียด และสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่e-mail:humanresource@ หรือ ทำการแนบ file จดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) ที่ท่านมีอยู่แล้ว ส่งผ่านระบบสมัครงาน online หรือ ส่งข้อมูลมาที่e-mail:humanresource@
  • ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งข้อมูลมาที่ e-mail:humanresource@

เส้นทางการเดินทาง