วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเอง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ภารกิจ

เสริมสร้างศักยภาพ

                                                                                                                                    ชุมชนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหา                                        กำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนา

ค่านิยมหลัก

มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ค่านิยมของคำว่า CLEAR คือ