จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รู้จักรักษ์ไทย > วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
  รู้จักรักษ์ไทย : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 

 วิสัยทัศน์

" ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเอง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน "

 ภารกิจ

" เสริมสร้างศักยภาพชุมชนยากจน และกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหา กำหนดและดำเนินการทางเลือกที่
เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนา "

 เป้าหมาย

" ผู้นำการพัฒนาชุมชนเปราะบางในระดับประเทศ และภูมิภาค ด้วยกระบวนการทำงานชุมชน การจัดการองค์ความรู้
และการผลักดันสิทธิและนโยบาย "

 
   รู้จักรักษ์ไทย
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 ความเป็นมา
 แคร์นานาชาติ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 คณะผู้บริหาร
 ทีมบริหารและงานฝ่ายต่างๆ
 รายชื่อเจ้าหน้าที่
 การกำกับดูแลมูลนิธิ
 ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย