จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รู้จักรักษ์ไทย > ความเป็นมา
  รู้จักรักษ์ไทย : ความเป็นมา
 

องค์การแคร์
ในปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การแคร์นานาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นสหพันธ์องค์การแคร์นานาชาติประกอบด้วยประเทศต่างได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่างกว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย (CARE International in Thailand)
ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ที่หนีจากประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในเขตชายแดนไทยตามจังหวัดต่างๆ เช่น ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี และสุรินทร์ และดำเนินงานในค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ได้ขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์ รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นองค์กรไทยเพื่อความคล่องตัวและยั่งยืน ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการในประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2540 เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่สานต่อเจตนารมณ์ขององค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ในการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม
โดยมี นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิฯ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีการกำหนดกิจกรรมหรืองานหลักไว้ 5 ด้าน ได้แก่

1. งานส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกันเอดส์

2. งานส่งเสริมการศึกษา

3. งานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมในชุมชน และการส่งเสริมอาชีพ

4. งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. งานด้านการช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 
   รู้จักรักษ์ไทย
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 ความเป็นมา
 แคร์นานาชาติ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 คณะผู้บริหาร
 ทีมบริหารและงานฝ่ายต่างๆ
 รายชื่อเจ้าหน้าที่
 การกำกับดูแลมูลนิธิ
 ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย