จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > สร้างเครือข่าย
  สร้างเครือข่าย

เติมเต็มสังคม

จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลายหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ ยอมรับสิทธิของทุกฝ่าย ทำงานร่วมกับความหลากหลายอย่างสมานฉันท์ และส่งเสริมสังคมที่รวมพลังแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ โรคติดต่อ ความยากจน หรือ ความเลื่อมล้ำทางสังคม

 

เน้นกระบวนการเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ เครือข่ายผู้หญิงและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์

 

รวมทั้งการนำเสนอมาตรการแก้ไขเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือทุกส่วนของสังคม อย่างยั่งยืน ลดการกีดกัน
การแบ่งแยก นำเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย ในมุมมองทัศนะของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ถูกมองว่ามีประเด็นด้านสถานะทางกฎหมาย เช่น ชนเผ่าที่มีถิ่นฐานในพื้นที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ ผู้ที่ติดยาเสพติดและต้องการมีส่วนร่วมในสังคม (แม้ว่าอาจจะไม่สามารถหยุดการใช้ยาเสพติดในทันที) ประชาชนในพื้นที่มีความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้