จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > CSR บริษัททำดี
  CSR บริษัททำดี
 
เมื่อกายพร้อมใจก็พร้อม ธรรมชาติการเรียนรู้ก็ตื่นขึ้น....
 
โครงการสวนผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน เพื่อน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเหรียง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  เกิดจากความตระหนักของโรงเรียนบ้านโคกเหรียงที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ 
 
วิธีการดำเนินงานได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในกระชัง เชิงเกษตรอินทรีย์ และการปลูกผักสวนครัวผสมผสานเต็มพื้นที่โรงเรียน โดยใช้แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งครู บุคลากรโรงเรียน เด็กนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมกันรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันตลอดการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้แต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แต่พื้นที่และดำเนินการปลูกพืชผักตามที่ทางสมาชิกในชั้นเรียนสนใจและสนุกในการทำงาน จนทำให้ทึกพื้นที่ของโรงเรียน จะเป็นพื้นที่ที่สามารถกินได้และกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรียนจะคอยรับซื้อผลผลิตของแต่ละชั้นตามวัตถุดิบปรุงอาหารตามเมนูแต่ละวัน ส่วนที่เหลือจะนำไปขายให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่คอยมารับหลังเลิกเรียน
 
ผลการดำเนินงานทำให้ทางคณะครูทราบสถานการณ์สุขภาวะของนักเรียนในสังกัดและสามารถดำเนินการตอบสนองความต้องการของเด็กนักเรียนที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะทางโภชนาการให้สมบูรณ์ของร่างกายการ จัดอาหารกลางวันที่ครบ 5 หมู่ ให้แก่เด็กนักเรียนและสามารถปรุงอาหารรสชาติดี ช่วยกิน เป็นผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารกลางวันโดยนำผลิตผลจากการดำเนินการในโครงการ ทั้งการเลี้ยงปลาและปลูกผัก มาขายให้กับโรงเรียนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพิ่มปริมาณอาหารกลางวันและมีให้เลือกที่หลากหลายช่วยให้เด็กนักเรียนกินอิ่มและกระตุ้นให้อยากกินอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และได้รับการสนับสนุนจากหน่อยงานในพื้นที่ ทั้ง เกษตรอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประมงจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์การดำเนินงาน
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาคือสร้างความมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน และปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว ต้องกำหนดโครงสร้างปฏิบัติงาน กำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ จัดตั้งกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน โดยทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 
(ข้อมูลจากบทคัดย่อ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสวนผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable and Healthy School Lunch)