จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > สมัครงาน > วิธีการและขั้นตอนการสมัครงาน
  สมัครงาน : วิธีการและขั้นตอนการสมัครงาน

แนวความคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่า
เจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร

 

มูลนิธิฯ มีหลักการสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ประการ คือ

1.สรรหาและคัดเลือก "บุคลากรที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นในการทำงาน" เข้ามาทำงาน
2.การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ/ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3.การรักษา "บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสม" ให้อยู่กับมูลนิธิฯ

 

หลักการทั่วไปในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มูลนิธิฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลัก การพัฒนาคน การมีส่วนร่วม และหลักความเสมอภาค
ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบตำแหน่ง ปริมาณงาน
ความโปร่งใส หมายถึง มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้
การให้โอกาสเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การไม่กีดกันเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สุขภาพ และอายุ โดยทางมูลนิธิฯ
ให้ความสำคัญกับการมีสัดส่วนที่เหมาะสมของชาย และหญิงในทุกระดับเจ้าหน้าที่

 

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของมูลนิธิฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความคาดหวังภารกิจของงานในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้งด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมองค์กรประเภทเดียวกัน และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมูลนิธิรักษ์ไทย
การปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงาน วันจันทร์วันศุกร์
2. กำหนดเวลาปฏิบัติงานปกติไว้ ดังนี้
เวลา 07.00 – 16.00 น.
เวลา 08.00 – 17.00 น.
เวลา 09.00 – 18.00 น.

(ทั้งนี้ต้องมีเวลาการปฏิบัติงานทั้งสิ้น วันละ 8 ชั่วโมง)

 

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)
3. ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสงคราม
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังทำงานครบ 1 ปี
5. เงินเดือน เดือนที่ 13
6. สวัสดิการเยี่ยมไข้
7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9. สวัสดิการเงินกู้
(เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
10. สวัสดิการจากกองทุนโรค และปัญหาสุขภาพร้ายแรง วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท
11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ 10,000 บาท
(ทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ และกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต)
12. อื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าขนย้าย 3,000 บาท กรณีมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่

 

สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด-วันลา
1. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ตามอายุการทำงาน โดยเริ่มต้นที่ 12 วัน ใน 5 ปีแรก (คิดตามสัดส่วนอายุการทำงาน)
ต่อมา 15 วัน, 17 วัน และสูงสุด 20 วันตามลำดับช่วงอายุงาน
(วันหยุดพักผ่อนประจำปีคงเหลือ สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 15 วัน)
2. วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่เกิน 15 วัน
3. ลาฉุกเฉิน ได้ไม่เกิน 7 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง
4. ลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 60 วัน (นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม)
5. ลาเพื่อบุตรแรกเกิด เจ้าหน้าที่ประจำทั้งชายและหญิง มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรเกิดใหม่ได้ 10 วัน
6. ลาเพื่ออุปสมบท และลาเพื่อปฏิบัติธรรมได้ 10 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง
7. การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน (กรณีพิเศษ เช่น กิจธุระจำเป็นส่วนตัว, ลาเพื่อศึกษาดูงาน เป็นต้น)
8. การลาหยุดชดเชยการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุด (Compensate)

 

วิธีการสมัครงาน
ผู้มีความสนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ผ่านทาง www.raksthai.org โดยเลือก เมนูสมัครงาน เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงาน สมัครงานแบบ online โดยทำการ
เลือกตำแหน่งที่ท่านสนใจ แล้วเลือก Apply เพื่อกรอก รายละเอียดใน "แบบฟอร์มใบสมัคร" หรือทำการ download
"แบบฟอร์มการสมัครงาน" (เอกสาร word) เพื่อทำการกรอกรายละเอียด และสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่
e-mail:humanresource@raksthai.org หรือ ทำการแนบ file จดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
และประวัติการทำงาน (CV/Resume) ที่ท่านมีอยู่แล้ว ส่งผ่านระบบสมัครงาน online หรือ ส่งข้อมูลมาที่
e-mail:humanresource@raksthai.org
2. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) พร้อมระบุตำแหน่งงาน
ที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งข้อมูลมาที่ e-mail:humanresource@raksthai.org


หมายเหตุ:
1. การสมัครงานกับมูลนิธิรักษ์ไทย ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากมีผู้แอบอ้างเพื่อรับผลประโยชน์จากการรับสมัคร
โปรดแจ้งมูลนิธิรักษ์ไทย
2. การสมัครงาน สามารถทำผ่านช่องทางดังกล่าวเบื้องต้น โดยท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงาน

โดยทั้งนี้หากทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้รับใบสมัครงานของท่านแล้ว จะพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ และจะติดต่อกลับ
เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น


สอบถามรายละเอียดการสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม
โทรศัพท์: 0-2618-3322 ต่อ 103, 104, 105
e-mail: humanresource@raksthai.org

 

การเดินทางมาสัมภาษณ์งาน
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS
- ลงที่สถานีสะพานควาย และเดินทางต่อเข้ามาที่แยกสะพานควาย เพื่อเข้าถนนประดิพัทธ์ แล้วเข้าซอย 10 หรือ ซอย 6 ทางด้านซ้ายมือ มูลนิธิฯ อยู่ระหว่างซอย 6 และ 10
- ลงที่สถานีอารีย์ เข้ามาทางซอยพหลโยธิน 11 ตรงเข้ามาประมาณ 700 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางขวามือ


การเดินทางด้วยรถเมล์

สายรถเมล์ เส้นทาง เส้นทางผ่าน
3 หมอชิต - คลองสาน

หมอชิต - สวนจตุจักร - ประดิพัทธ์ - เกียกกาย - สนามหลวง - ตากสิน -

คลองสาน

44 แฮปปี้แลนด์ - ท่าเตียน

แฮปปี้แลนด์ - ลาดพร้าว - ประดิพัทธ์ - พระราม 6 - ราชดำเนิน -

ท่าเตียน

52 ปากเกร็ด - บางซื่อ

ปากเกร็ด - วิภาวดี - ประดิพัทธ์ -

บางซื่อ

67 วัดเสมียนนารี - พระราม 3

วัดเสมียนฯ - บางซื่อ - ประดิพัทธ์ - รพ.จุฬาฯ - ถ.นางลิ้นจี่ -

พระราม 3

90 ท่าน้ำปทุมธานี - พหลโยธิน

ท่าน้ำบางพูน - ติวานนท์ - ถ.พิบูลฯ - ประดิพัทธ์ -

พหลโยธิน

97 กระทรวงสาธารณสุข - รพ.สงฆ์

วงศ์สว่าง - ประดิพัทธิ์ - อนุสาวรีย์ - พระราม 6 -

รพ.สงฆ์

117 กทม.2 - ท่าน้ำนนทบุรี

กทม.2 - ประชาสงเคราะห์ - สุทธิสาร - ประดิพัทธ์ - ประชาราษฎร์ -

ท่าน้ำนนทบุรี

536 หมอชิต - ปากน้ำ

หมอชิต - พระราม 6 - อนุสาวรีย์ - ประตูน้ำ - ทางด่วนเพชรบุรี - บางนา -

สำโรง - ปากน้ำ

 

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว
1. กรณีเข้ามาทางแยกสะพานควาย มาตาม ถ.ประดิพัทธ์ เข้าซอย/ลงป้ายรถเมล์ที่ซอย 10 (ด้านซ้ายมือ) เข้ามาสุดซอย
แล้วเลี้ยวขวา ตรงมาระยะทางประมาณ 200 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางขวามือ
2. กรณีเข้ามาทางแยกสะพานควาย มาตาม ถ.ประดิพัทธ์ เข้าซอย/ลงป้ายรถเมล์ที่ซอย 6 (ด้านซ้ายมือ) เข้ามาสุดซอย
แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาระยะทางประมาณ 20 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางซ้ายมือ
3. กรณีใช้เส้นทางพหลโยธิน เข้าซอยพหลโยธิน 11 (ตรงข้าม สน.บางซื่อ) ตรงมาระยะทางประมาณ 700 เมตร ถึงซอยเจริญพร 2
(ด้านซ้ายมือ) มูลนิธิฯ อยู่ทางขวามือ
4. กรณีใช้เส้นทางพระราม 6 เข้ามาทางซอยพหลโยธิน 11 จากคลองประปา ใกล้โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน โรงเรียนอนุบาล
สามเสน โรงเรียนเรวดี (เดิม) ตรงมาระยะทางประมาณ 300 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางซ้ายมือ