จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
โครงการประกวด ออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์

โครงการประกวด ออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying ภายใต้ “โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

อ่านทั้งหมด

 
 
รายการสถานีประชาชน TPBS กับ โครงการกล้าทำดี

รายการสถานีประชาชน ออกอากาศทางช่อง TPBS วันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย คุณอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 คุณมานพ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จ.อยุธยา และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว มาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงของเด็กในโรงเรียน และกิจกรรมโครงการกล้าทำดี ยุติการรังแกในโรงเรียน
 


 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  ประกาศรับสมัครโครงการขนาดเล็ก:การทางานร่วมกันเชิงนโยบายด้านเอดส์ 2559ประกาศรับสมัครโครงการขนาดเล็ก:การทางานร่วมกันเชิงนโยบายด้านเอดส์ 2559
  วันเอดส์โลก ยุติเอดส์ หรือยุติงานเอดส์
  เชฟรอนประเทศไทย สนับสนุนอาชีพผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

อ่านทั้งหมด

 
  TransRe project
  การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
รายละเอียดโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

อ่านทั้งหมด