จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียนอ่านทั้งหมด

 
 
เยียวยารักษาผู้ถูกกระทำรุนแรง

รายการ "ข่าวดีจะดัง" ออกอากาศทาง NBT วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 20.55 - 21.00 น. ตอน "เยียวยารักษาใจ" นำเสนอการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ในการสร้างแกนนำคือชาวบ้านในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยารักษาใจผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงทางด้านเพศและทางด้านจิตใจโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้หญิง ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างเทศบาล ต.เมืองง่า จ.ลำพูน และคนในชุมชนเอง
 


 

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  รอยยิ้มชาวนา
  การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
  หนูเห็นปัญหา หนูจึงคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านทั้งหมด

 
  การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
รายละเอียดโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

อ่านทั้งหมด