จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
"ฝาย" แห่งลุ่มน้ำบ้านแม่ละอุป ต้นแบบพอเพียง สู้ "ฝนตกไม่มีน้ำ"

เมื่อชาวบ้านแม่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการร่วมมือกัน ในการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทำให้การดำเนินชีวิตของพวกเขาเป็นไปอย่างพอเพียง และพอใจ

อ่านทั้งหมด

 
 
เยียวยารักษาผู้ถูกกระทำรุนแรง

รายการ "ข่าวดีจะดัง" ออกอากาศทาง NBT วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 20.55 - 21.00 น. ตอน "เยียวยารักษาใจ" นำเสนอการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ในการสร้างแกนนำคือชาวบ้านในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยารักษาใจผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงทางด้านเพศและทางด้านจิตใจโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้หญิง ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างเทศบาล ต.เมืองง่า จ.ลำพูน และคนในชุมชนเอง
 


 

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  กองทัพมดตัวน้อยลุมพลี เด็กกล้าทำดี ไม่อายที่จะเก็บขยะ
  โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
  เด็กกล้าทำดี- Everybody can be a Hero

อ่านทั้งหมด

 
  การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
รายละเอียดโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

อ่านทั้งหมด