จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมพิเศษ : โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
  กิจกรรม : กิจกรรมพิเศษ : โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

Short Film Competition Project 2
หัวข้อ "เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ หยุดยั้งภัยวัณโรค"
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน "สื่อ" มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น โรคเอดส์ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งความรู้สึกรังเกียจต่อผู้ติดเชื้อก็ค่อยๆ จางลง นำไปสู่ความพยายามหาวิธีการรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุด และเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตกระทันหันส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุของโรคฉวยโอกาส

 

"วัณโรค" เป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจในปี 2534-2535 พบว่าประชากร 1 ใน 3 มีการติดเชื้อวัณโรคแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่วัณโรคยังเป็นปัญหารุนแรง และเป็น 1 ใน 27 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยาอย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย และการรังเกียจต่อผู้ป่วยยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เพราะประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลด้านวัณโรคยังไม่ทั่วถึง

 

สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรพัฒนาท้องถิ่นที่ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก ในโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชน และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มองเห็นถึงประโยชน์ของสื่อภาพยนตร์ เพื่อการรณรงค์นวัตกรรมสู่เส้นทางเร่งรัดขจัดภัยวัณโรค On the move against tuberculosis innovate to accelerate action จึงจึงได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Competition Project 2 หัวข้อ "เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ หยุดยั้งวัณโรค" โดยให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อประเภทภาพยนตร์สั้น นำเสนอแง่มุมเชิงบวกเกี่ยวกับผู้ป่วยวัณโรค

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์งานหนังสั้น ถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจประเด็นปัญหา การป้องกันวัณโรค
และการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยชุมชน
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน และสามารถนำผลงาน
การผลิตไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และลดการรังเกียจต่อผู้ป่วยวัณโรค
5. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคสามารถปฏิบัติตัวและช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ได้ซึ่งองค์ความรู้และลดระยะเวลาการรักษาให้สั้นลง ตลอดจนการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

 

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2553
 

ประเด็นหลักที่สำคัญ
• กิจกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกันวัณโรค
• วัณโรคเป็นโรคที่ไม่น่ากลัว
• การมีส่วนร่วมของชุมชน: เป็นพี่เลี้ยงดูแล ให้กำลังใจ และการกำกับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคโดยพี่เลี้ยง
(DOT Watcher) กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นวัณโรค
• ประชากรข้ามชาติ
• ชุมชนชายแดน
• ชุมชนแออัด
• ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
• คนในสถานกักกัน (เรือนจำ)

 

คุณสมบัติผู้สมัครประเภทนักศึกษา
นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 

ขั้นตอนและกติกาการประกวดภาพยนตร์สั้น
1. การสมัคร
• สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553)
• ส่งใบสมัครการประกวดหนังสั้น พร้อมเอกสารของผู้สมัครทุกคนดังนี้
1.1 รูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

ส่งมาที่มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ raksthai.pr@gmail.com

 

2. การปฐมนิเทศ
• ทุกทีมที่สมัครจะได้รับการปฐมนิเทศการให้ความรู้ในเรื่องวัณโรค จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
• ทุกทีมที่สมัครจะได้รับการปฐมนิเทศด้านการเขียนบทหนังสั้นเบื้องต้นจากนักเขียนบทมืออาชีพ

 

3. การเขียนบท
ทุกทีมต้องส่งเนื้อเรื่องที่คาดว่าจะผลิตเป็นหนังสั้นตามความเหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้
• เนื้อหาการเขียนบทสำคัญ
• สถานการณ์ปัญหา
• ความเข้าใจเรื่องวัณโรค : อาการ การติดต่อ การรักษา และการป้องกัน
• การลดการรังเกียจและการปรับทัศนคติต่อกลุ่มที่เป็นวัณโรค และมีโอกาสเสี่ยง
• การค้นคว้าหาข้อมูล (Research) ถือเป็นสิ่งสำคัญหลังจากพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น
• การกำหนดประโยคหลักสำคัญ (Premise) หมายถึงความคิดหรือแนวความคิดที่ง่าย ๆ ธรรมดา ส่วนใหญ่มักใช้ตั้งคำถามว่า
"เกิดอะไรขึ้นถ้า..." (What if) ตัวอย่างเช่น เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างดาวบุกโลก จากเรื่อง The Independence Day,
เกิดอะไรขึ้นถ้าวัณโรคระบาด เป็นต้น

• การเขียนเรื่องย่อ (Synopsis) คือเรื่องย่อขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได้ 3 - 4 บรรทัด หรือหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียนเป็น
Story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้ว ก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (Treatment)

• การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นการเขียนคำอธิบายของโครงเรื่อง (Plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น
โครงเรื่องขยายอาจใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดี
ต้องมีประโยคหลักสำคัญ (Premise) ที่ง่าย ๆ

 

4. ทีมผู้สมัครต้องส่งเนื้อเรื่องที่คาดว่าจะผลิตเป็นหนังสั้น หัวข้อ "เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ ขจัดภัยวัณโรค"
โดยไม่จำกัดจำนวนหน้า

 

5. ประกาศผลการคัดเลือกจากเนื้อเรื่อง รอบ 10 ทีมสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6. 10 ทีมสุดท้ายลงพื้นที่เพื่อผลิตหนังสั้น โดยทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนการเดินทางจากมูลนิธิรักษ์ไทย

 

7. ทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องมี Subtitle เป็นภาษาไทยประกอบผลงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้พิการทางหู

 

8. ส่งผลงานหนังสั้นในรูปแบบ DVD ความยาวไม่เกิน 10 นาที

 

9. ประกาศผลการคัดเลือกจากผลงานหนังสั้นในรอบสุดท้าย (โดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวัน
ประกาศผลรอบ 10 ทีมสุดท้าย)

 

10. ผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

 

เงื่อนไขในการส่งเนื้อหาและผลงาน
• สามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
• เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ศาสนา และวัฒนธรรม
• การผลิตหนังสั้นของทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์การผลิต และดำเนินการผลิตเอง
โดยส่งเข้าประกวดในนามกลุ่มไม่เกิน 5 คน
• ทุกทีมต้องเข้ารับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในวันอบรมหลักสูตรการผลิตหนังสั้น
• หากมีการใช้เพลงประกอบในเนื้องาน ต้องได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัดของเพลงนั้นๆ เสียก่อน มิเช่นนั้นทางคณะกรรมการ
ตัดสินถือว่ากระทำผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
• คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานของทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์
ในการรณรงค์ หรือการพัฒนาได้
• มูลนิธิรักษ์ไทยสามารถนำผลงานไปเผยแพร่เพื่อสาธารณะได้ สถานที่ถ่ายทำ ตามความเหมาะสม

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินคะแนน 100 คะแนน
1. แนวคิดในการนำเสนอ 20 %
2. เนื้อหา 30 %
3. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 30%
4. เทคนิคการนำเสนอ 20 %


คณะกรรมการในการตัดสิน
• ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิรักษ์ไทย
• ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ควบคุมการผลิตที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์

 

ประเภทรางวัล แบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา 50,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลมหาชน รางวัลพิเศษ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิรักษ์ไทย ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2265-6888 ต่อ 52, 54, 33

 

Download ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย