จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ภาพรวมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบนพื้นที่สูง 13 ชุมชน ในเขตอำเภอแม่แจ่ม กัลยานิวัฒนา อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่
                     อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และชุมชน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
                     ประกอบด้วยชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กะเหรี่ยง ลั๊วะ และชาวไทยพื้นเมือง

 

ความสำคัญของโครงการ

ชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย ประกอบไปด้วยชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาหลายร้อยปี มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ ปรากฎให้เห็นจากรูปแบบวิถีชีวิตที่หลากหลาย แต่สิ่งที่ถือเป็นจุดร่วมของชุมชนบนที่สูง คือ วิถีชีวิต ที่เรียบง่าย พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีพ การประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่ เน้นการผลิตเพื่อบริโภค โดยปลูกข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียน การทำนาขั้นบันได นาดำ การปลูกพืชผักสวนครัวในลักษณะสวนหลังบ้าน และถึงแม้การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ พืชที่เป็นแหล่งรายได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษาของบุตรหลาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะขยายตัวสู่ชุมชนบนที่สูง แต่การผลิตข้าวเพื่อบริโภคยังคงเป็นสิ่งที่ทุกชุมชนให้ความสำคัญ

 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูการ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อผลิตข้าว พืชอาหารหลักของชุมชน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารแก่ชุมชนบนที่สูง และกลายเป็นแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนต้องใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อการดำรงชีพ

 

เป้าหมายระยะยาว

เพื่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาลุ่มน้ำแม่แจ่ม โดยการวางแผนและการจัดการร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมายระยะยาว การเพิ่มบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย ในการรับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์เพื่อ

1. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการปรับตัว และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
อันเป็นเป็นจากภาวะโลกร้อน

2. การพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพของชุมชนในภาวะโลกร้อน

 

ลักษณะการทำกิจกรรม

การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการปรับตัว และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อันเป็นเป็นจากภาวะโลกร้อน มุ่งเน้นการทำความเข้าใจร่วมของสมาชิกในชุมชนเป้าหมายเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต่อชุมชนของตนเอง โดยการจัดเวทีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นจุดเชื่อมในการสร้างความเข้าใจถึง ปัญหาสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับวิถีการดำรงชีพ เพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมพัฒนาชุมชนต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และวิทยากรชาวบ้าน ในการเผยแพร่ขยายผลการดำเนินงานของชุมชน ในประเด็น “ชุมชนต้นแบบลดโลกร้อน”

 

การพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพของชุมชนในภาวะโลกร้อน จากผลการวิเคราะห์ และจัดทำแผนชุมชนทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง ภัยพิบัติ การพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพในภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการปรับวิถีการใช้พลังงานเพื่อลดปัญหาสาเหตุของภาวะโลกร้อน ในไปสู่การพัฒนาโครงการย่อยของชุมชนเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

1. การจัดระบบการจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งนำมาสู่การรักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นแหล่งสะสมคาร์บอน

2. การพัฒนาระบบการเกษตรที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทั้งการปรับปรุงระบบการทำงาน
ขั้นบันไดไร่นาสวนผสม ผักปลอดสารพิษ และระบบวนเกษตร เช่น สวนกาแฟ ชา

3. การพัฒนาอาชีพเสริมรายได้จากฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดการของป่า การผลิตก๋งแบบอนุรักษ์
(ดอกหญ้าสำหรับทำไม้กวาด) แบบไม่เผ่าป่า การจักสารไม้ไผ่ และงานผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

4. การพัฒนาพลังงานทางเลือก และการลดใช้ไม้ฟืน โดยการพัฒนารูปแบบเตาเพื่อประหยัดไม้ฟืนราคาถูกและชุมชน
สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง การผลิตเตาชีวมวล การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้ไม้ฟืน การใช้พลังงานน้ำสำหรับ
โรงสีข้าว และผลิตไฟฟ้า การตั้งศูนย์ผลิตน้ำมันสบู่ดำ พืชในท้องถิ่นอำเภอทุ่งหัวช้างเพื่อลดการใช้น้ำมันดีเซล
ในเครื่องจักรกลการเกษตร

 

วันที่พิเศษตารางกำหนดการ

กิจกรรม   ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
การฟื้นฟูป่า ฝายฟื้นฟูป่า x   x
  แนวกันไฟ x    
  ปลูกป่าเสริม   x  
งานเกษตร ปรับนาขั้นบันได x    
  ไร่นาสวนผสม   x  
พลังงานทางเลือก   x x x
รณรงค์/เผยแพร่ วันคุ้มครองโลก x    
  วันสิ่งแวดล้อมโลก   x  
  วันสิ่งแวดล้อมไทย     x

 

รายงานพิเศษ

นาขั้นบันได เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการฟื้นฟูป่า เตาประสิทธิภาพ ลดใช้ไม้ฟืน ลดโลกร้อน พลังงานน้ำ พลังงานเพื่อชุมชนบนที่สูง

 

แหล่งทุน

Mitsui Co.,Ltd.

 

ติดต่อ

คุณดิเรก เครือจินลิ

คุณทัศน์ชัย อัครวงศ์วิริยะ

คุณเพชร ทองดี

อีเมล์ : anr_north@raksthai.org

 

แผนที่
 
 
ที่อยู่
โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทความ
สื่อ
คลิปเสียง 
อ่านทั้งหมด
รูปภาพ 
อ่านทั้งหมด
 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย