จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > โครงการกล้าทำดี
โครงการกล้าทำดี
ภาพรวมโครงการ

โครงการกล้าทำดี

ทำไมต้องยุติการรังแก

ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคุณครูหลายท่านบอกว่า การรังแก (Bullying) เป็นเรื่องธรรมดาในวัยเด็ก แต่ข้อเท็จจริงพบว่า การรังแกเกิดขึ้นเป็นอย่างมากในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สิ่งที่เราพบจากการศึกษาผลสำรวจเรื่องการรังแก ประเทศไทยมีพฤติกรรมการรังแกในเด็กสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น และนี่คือหนึ่งเหตุผลสำคัญที่มูลนิธิรักษ์ไทยคิดฏครงการกล้าทำดีขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรังแกในวัยเด็ก ทั้งเด็กที่ก่อพฤติกรรมการรังแกให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เห็นว่าการรังแกผู้อื่นให้โทษต่อตนเองเช่นกัน ผลักดันให็เด็กที่ถูกรังแกสามารถแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ หากเราไม่หยุดยั้งพฤติกรรมการรังแกตั้งแต่วัยเด็ก อาจส่งผลเสียไปในระยะยาว ปัญหาด้านสภาพจิตใจของเด็กที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำ เด็กที่รังแกผู้อื่นจะเคยชินกับพฤติกรรมที่ทำซ้ำ ๆ  พัฒนาไปสู่ความรุนแรงในอนาคต

ทำไมต้องกล้าทำดี

ธรรมชาติของคนไทยถูกสั่งสอนให้เก็บความรู้สึก ไม่ส่งเสริมให้แสดงออกมากนัก ดังนั้นลักษณะที่เด่นชัดอย่างนึงของคนไทยส่วนใหญ๋คือ ไม่กล้าแสดงออก ทั้ง ๆ ที่สามารถแยกแยะผิดถูกได้ รักษ์ไทยใช้กระบวนการ YouthMAX ของ John Maxwell นักอบรมชื่อดังระดับโลก เพื่อใช้ออกแบบหลักสูตรภายใต้โครงการกล้าทำดี เพื่อช่วยเติมพลัง โดยการชี้ให้เด็กรู้คุณค่าของตนเอง เพื่อน และคนในสังคม โดยมองความหลากหลายเป็นเรื่องปกติ และลดพฤติกรรมการรังแกในรั้วโรงเรียน

ทำไมต้องจิตอาสา

พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความเคยชิน การทำซ้ำ ๆ ทำให้ไม่ต้องคิดมากในแต่ลละครั้งที่จะทำ โครงการกล้าทำดีเล็งเห็นว่า ในแต่ละสถานการณ์การรังแกจะมีกลุ่มคนที่เป็น คนเชียร์ คนยืนดู หรือคนที่เดินผ่านไม่สนใจ เราจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เขามีจิตอาสา สร้างคุณค่าในตนเอง โดยกรสนับสนุนให้เด็กทำดีด้วยจิตอาสา และจะได้รับการชื่นชนจากคนรอบข้างและจากตนเอง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการทำความดีและยับยั้งพฤติกรรมการรังแก

จุดประสงค์หลัก

เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีสุขภาวะทั้งทางกายทางใจ และปัญญา มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

เด็กที่เข้าร่วมโครงการใน 62 โรงเรียน จำนวน 1,860 ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ลดพฤติกรรมการรังแกและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยจิตอาสา โดยมูลนิธิรักษ์ไทยคัดเลือกจากโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน ด้อยโอกาส ขาดการพัฒนาและเป็นพื้นที่กันดาน แบ่งพื้นที่เป็น 4 ภาค

ภาคกลาง จำนวน 8 โรงเรียน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมุทรสาคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 โรงเรียน จังหวัดมุกดาหาร ศรีสะเกด อุดรธานี และหนองคาย

ภาคใต้ จำนวน 24 โรงเรียน จังหวัดปัตตานี นาราธิวาส ยะลา และกระบี่

ภาคเหนือ จำนวน 9 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมและผลผลิต

1. พัฒนาหลักสูตรโดยทีมงานกล้าทำดี รักษ์ไทย

2. การประเมินระดับความรุนแรงในแต่ละโรงเรียน ผ่านกิจกรรมที่ให้เด็กสะท้อนเรื่องการรังแกประเภทต่าง ๆ ที่เคยประสบ

3. เด็กเสนอโครงงานที่คิดเอง "กล้าทำดี ไม่รังแก จิตอาสา" เปิดโอกาสให้เด็กคิดเอง แบ่งหน้าที่และทำงาน ดูแลโครงงานด้วยตนเอง โดยตัวโครงงานจะเชื่อมโยงระหว่างการไม่รังแก และการมีจิตอาสา ส่วนกิจกรรมภายในโรงเรียนจะเสริมสร้างคุณค่าในการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกัน

4.  เฝ้าระวังและช่วยเหลือกรณีที่มีการรังแกระดับสูง ประสานความช่วยเหลือพิเศษตามความจำเป็น

5. จัดค่ายสร้างสรรค์ระหว่างโรงเรียน เพื่อให้เด็กต่างโรงเรียนได้มีโอกาสเจอกัน ค่ายจะจัดในระดับจังหวัด โดยจะจัดในปีที่ 2 และ 3 ของโครงการ

6. เกิดแกนนำกล้าทำดี โรงเรียนละ 10 คน เพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ และภายในโรงเรียน

7. พัฒนาหลักสูตรครูเอื้อกล้าทำดี ปีละครั้ง เพื่อให้ครูมองเด็กในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น แนะนำแนวคิดเรื่องความหลากหลาย และการแก้ไขโดยไม่ลงโทษ

8. มูลนิธิรักษ์ไทยจะทำงานประสานกับเขตการศึกษาและสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเสนอผลการทำงานร่วมกับโรงเรียน เสนอบทเรียนและดำเนินงานระดับจังหวัดและกระทรวง เพื่อนำไปขยายผล

9. เกิดเครือข่ายทางสังคมผ่าน facebook และเว็บไซด์มูลนิธิรักษ์ไทย แนะนำโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรังแกผ่านทางช่องทาง social media

10. เกิดการออกสื่อหลัก เช่นโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง โดยมีแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ เป็นฑูตโครงการกล้าทำดี

11. เกิดกิจกรรมอาสาสมัครผู้เข้าร่วมใน 3 ปี รวมกว่า 200 คน  จัดกิจกรรมอาสาสมัคร กล้าทำดีร่วมกับเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมกับบริษัท CSR และออกสื่อต่างรายการโทรทัศน์

 

 

 

แผนที่
 
 
ที่อยู่
โครงการกล้าทำดี

บทความ
สื่อ
คลิปเสียง 
อ่านทั้งหมด
รูปภาพ 
อ่านทั้งหมด
 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย