จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการสร้าพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการสร้าพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค
ภาพรวมโครงการ

 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค

 ข้อมูลพื้นฐานและข้อสรุป:

 

วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดโดยองค์การอนามัยโลก อยู่อันดับที่ 18ใน 22ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากของโลก คาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท รายใหม่ ปีละประมาณ 90,000ราย (คิดเป็น 142/100,000ประชากร)

 

 แผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ DOTS ในปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย (เป้าหมาย ได้แก่ อัตราสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ มากกว่าร้อยละ 85) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDG) ปัญหาที่สำคัญ ได้แก่

 

 1. ยุทธศาสตร์ DOTS เป็นยุทธศาสาตร์หลักของแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติในระดับโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ DOTS อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOT) ส่วนใหญ่มักมีญาติเป็นพี่เลี้ยง โดยไม่มีการกำกับนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็กินยาเอง ทำให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการควบคุมวัณโรค

 

 2. การแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งพบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรคสูงถึงร้อยละ 15 – 20แม้ว่าการควบคุมโรคเอดส์จะได้ผลดีทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงก็ตาม แต่ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี ไม่สามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้อัตราตายสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือซึ่งมีการแพร่ระบาดของเอส์

 

 3. ความร่วมมือของชุมชนและภาคประชาสังคมยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยและชุมชนไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน โครงการด้านวัณโรค รอบSSFได้พัฒนาขึ้นจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในรอบที่ 8และรอบที่ 10โดยการจัดซื้อและกระจายยาวัณโรคสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่ไร้สิทธิจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคนั้น จะต้องผ่าน Global Drug Facility (GDF) สำหรับยาประเภทที่ 1ขณะที่ยาประเภทที่ 2 (second-line drugs) การจัดซื้อต้องได้รับการอนุมัติจาก Green Light Committee (GLC) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ยาที่มีคุณภาพสูงในราคาต่ำ

 

โครงการด้านวัณโรค รอบSSFมีการบริหารจัดการโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รับหลัก มูลนิธิรักษไทยเป็นหนึ่งในผู้รับทุนรอง มีพื้นที่ดำเนินการใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ระยอง สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ศรีษะเกษ พิษณุโลก เชียงราย พะเยา และสงขลา กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรข้ามชาติและประชากรชาติพันธุ์จากประเทศกัมพูชา พม่า และลาว ทั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน รับผิดชอบการดำเนินงานวัณโรคในชุมชนและการทำงานเชิงนโยบาย การสื่อสาร และการขับเคลื่อนทางสังคม 

แผนที่
 
 
ที่อยู่
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการสร้าพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค

บทความ
สื่อ
คลิปเสียง 
อ่านทั้งหมด
รูปภาพ 
อ่านทั้งหมด
 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย