จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพรวมโครงการ

วัตถุประสงค์ : ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มอาชีพสตรีขนาดเล็ก ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในกิจกรรมยกระดับความเป็นอยู่และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการเสริมพลังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้หญิง  และเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ยากจนใน 3 จังหวัดมีทักษะในการเป็นผู้นำเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ดำเนินงาน : ในพื้นที่ 3 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ได้แก่ ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  

ระยะเวลาโครงการ :  พ.ศ. 2554-2557


กิจกรรม

สถานการณ์รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การดำเนินงานภายใต้โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาสามารถเข้าถึงผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจำนวน1,134 คน (ข้อมูลสะสม พศ.2554- 30 มิถุนายน 2557)

  • สนับสนุนทุนตั้งต้นประกอบอาชีพแก่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจำนวน 194  คน ทั้งอาชีพแบบรายเดี่ยวและการรวมกลุ่มอาชีพ

  • ส่งเสริมและฝึกอาชีพตามความสนใจของผู้หญิง เช่น การ ตัดเย็บเสื้อผ้า  การทำขนม และอาชีพด้านการเกษตร การเพาะเห็ด  ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบผ่านการฝึกอาชีพจำนวน  458  คน  

ส่งเสริมอาชีพ.JPGโนรา.jpg


  • ขับเคลื่อนการทำงานช่วยเหลือเยียวยาผ่านเครือข่ายอาสาหรือ”วานีตาอาสา”  สร้างอาสาสมัครเพื่อทำงานครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 165  คน  อาสาสมัครช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจและเศรษฐกิจ ให้กับผู้หญิงในชุมชน/หมู่บ้าน

  • อาสาสมัครวานีตาทำการฝึกอาชีพให้กับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ  จำนวน 317  คน  

เสริมอาชีพ.JPG

  • ประสานความร่วมมือเพื่อให้ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงบริการจากสถาบันของรัฐ เข้าถึงแหล่งข้อมูลอาชีพ แหล่งงบประมาณ  เกิดความช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาด้านอาชีพ  


ความสำเร็จ

คุณภาพชีวิตของผู้หญิงดีขึ้นมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นผู้นำหารายได้เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัว มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ ปลดหนี้นอกระบบได้  นอกเหนือจากเรื่องรายได้ การมีกิจกรรมทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้หญิง การได้พูดคุย ระบาย หรือมีเพื่อนที่อยู่ในสภาพเดียวกัน ทำให้เกิดความไว้ใจ มีความสุข  สร้างพลัง เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์รุนแรง


ความท้าทาย

การทำงานที่หวังผลเพื่อสร้างความยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้หญิงที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหลังจากที่สามีเสียชีวิต ต้องเป็นอาชีพที่ฝึกง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ลงทุนไม่สูงนัก ทำแล้วได้เงินทันที  เปรียบเป็นอาชีพเร่งด่วน ก่อนที่จะขยับไปถึงการมีเงินออม กระบวนการทำงานต้องเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้หญิงที่แท้จริง จากคำบอกเล่าของผู้หญิงในพื้นที่บอกว่า “มูลนิธิรักษ์ไทยขั้นตอนไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน ไม่ต้องมีเส้นมีสาย และได้รับความช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่ช่วยเพราะอยากช่วย แต่ช่วยเพราะผู้หญิงต้องการให้ช่วย”


 : ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มอาชีพสตรีขนาดเล็ก ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในกิจกรรมยกระดับความเป็นอยู่และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการเสริมพลังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้หญิง  และเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ยากจนใน 3 จังหวัดมีทักษะในการเป็นผู้นำเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ดำเนินงาน : ในพื้นที่ 3 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ได้แก่ ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  

ระยะเวลาโครงการ :  พ.ศ. 2554-2557

 

กิจกรรม

สถานการณ์รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การดำเนินงานภายใต้โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาสามารถเข้าถึงผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจำนวน1,134 คน (ข้อมูลสะสม พศ.2554- 30 มิถุนายน 2557)

  • สนับสนุนทุนตั้งต้นประกอบอาชีพแก่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจำนวน 194  คน ทั้งอาชีพแบบรายเดี่ยวและการรวมกลุ่มอาชีพ

  • ส่งเสริมและฝึกอาชีพตามความสนใจของผู้หญิง เช่น การ ตัดเย็บเสื้อผ้า  การทำขนม และอาชีพด้านการเกษตร การเพาะเห็ด  ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบผ่านการฝึกอาชีพจำนวน  458  คน  

ความคืบหน้า
แผนที่
 
 
ที่อยู่
การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทความ
สื่อ
คลิปเสียง 
อ่านทั้งหมด
รูปภาพ 
อ่านทั้งหมด
 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย