จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > งานรักษ์ไทย > สุขภาพ และเอชไอวี
งานรักษ์ไทย : สุขภาพ และเอชไอวี

วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมของงาน

การสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การรักษาสิทธิของผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาที่ได้
มาตราฐาน การส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ และการลดความรุนแรงจากสังคมแวดล้อมต่อผู้เปราะบาง คือประเด็นการทำงานของ
มูลนิธิรักษ์ไทยด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผ่านการดำเนินงานกว่า 34 โครงการ
ประเภทโครงการ
  • กลุ่มแรงงานข้ามชาติภายใต้โครงการฟ้ามิตร
  • กลุ่มผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
  • กลุ่มเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
  • กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด

 

 

  โครงการ

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

โครงการเครือข่ายบริการที่เป็นมิตร (RCC-YPFS)

โครงการการดูแลและสนับสนุนการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ (RCC-Care)

 

โครงการฟ้ามิตร

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการสร้าพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค

โครงการสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

 

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย