จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > งานรักษ์ไทย > เด็กและเยาวชน
งานรักษ์ไทย : เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมของงาน

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้เริ่มทำงานด้านการศึกษาและให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้ชุมชนเป็นแหล่งความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรด้านอาชีพ หรือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิตให้กับเยาวชน ทำให้เยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งการพูดในที่สาธารณะ การทำงานเป็นทีม และการคิดอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม

 

 

  โครงการ

84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง

โครงการกล้าทำดี

YLD

 

การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอาหารกลางวันเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย