จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > งานรักษ์ไทย

งานรักษ์ไทย
แผนที่พื้นที่ดำเนินโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย
หลักการการทำงานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทยและแคร์นานาชาติ
งานพัฒนา คือ การเสริมพลังให้คน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนหรืออยู่บนภาวะยากลำบาก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากร
และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ได้รับสิทธิ และมีศักดิ์ศรี มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานร่วมกับกลุ่มประชากร
ด้อยโอกาสในงานดังนี้

งานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งานด้านเอดส์และสุขภาพ
งานด้านการส่งเสริมอาชีพ
งานด้านการส่งเสริมการศึกษา
งานด้านการบรรเทาสาธารณภัย

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ชนชาติพันธ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ เยาวชน
ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเอช ไอวี เอดส์
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ ครอบครัวยากจนในพื้นที่ชายแดนภาคอีสาน
แรงงานข้ามชาติ  


ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพเพื่อการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เรายืนหยัดข้างคนจน และคนชายขอบ และสนับสนุนความพยายามของเขาให้การมีส่วนควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ของเขาเอง และได้สิทธิที่พึงมี ด้วยความรับผิดชอบและความหวัง เราให้คนจากกลุ่มป้าหมาย และ องค์กรชุมชนเข้าร่วมเป็นภาคีในการออกแบบโครงการ การดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการของเรา

งานร่วมกับภาคี
เราทำงานในรูปแบบภาคีต่างๆ เพื่อให้ผลกระทบของโครงการสูงสุด เราส่งเสริมการทำงานแบบเครือข่ายและภาคีกับองค์กรชุมชนและองค์กรที่มีแนวการ ทำงานที่เอื้อต่อกัน เพื่อให้เกิดผลในระดับกว้าง หรือเพื่อให้เกิดการทำงานในบทบาทเพื่อลดความยากจนและการมีสิทธิ โดยการดำเนินการด้านนโยบาย

เน้นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เราเน้นความรับผิดชอบต่อคนจน และคนชายขอบ/ด้อยโอกาส ที่ไม่ถูกละเมินสิทธิ หรือ กีดกั้นการใช้สิทธิ เราสิ่งเสริมบุคคลและหน่วยงาน ได้ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อคนจนและคนชายขอบ/ด้อยโอกาส

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
ในการดำเนินและในสำนักงาน เราไม่ยินยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ วรรณะ ความคิดเห็นหรือเพศวิสัย (อายุ ตำแหน่ง)

แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง
เราส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในทุกระดับโดยการใช้กระบวนการสันติวิธี และเป็นธรรม โดยตระหนักว่าความขัดแย้งทำให้เกิดการเอาเปรียบทางสิทธิ

ทำงานเพื่อผลที่ยั่งยืน
ขณะที่เราทำงานในการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของความยากจน และการปฏิเสธสิทธิ เราใช้วิธีการทำงาน
ที่ก่อให้เกิดผลระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน ในคุณภาพการดำรงชีวิตของคนยากจนและด้อยโอกาส

 

 

งานด้านมาลาเรียในประเทศไทย

 

งานด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน

 

โครงการชุมชนมีสุข (CAP)

โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการเครือข่ายบริการที่เป็นมิตร (RCC-YPFS)

งานด้านส่งเสริมอาชีพ

 

โครงการชุมชนมีสุข (CAP)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม

งานด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

 

84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง

YLD

งานด้านสุขภาพ และเอชไอวี

 

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

โครงการกล้าทำดี

โครงการฟ้ามิตร

งานด้านบรรเทาสาธารณภัย

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย

ส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย