ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่กว่า... การปลูกฝังให้คนคิดเป็น และรู้จักการพึ่งพาตนเอง