งานด้านสิ่งแวดล้อม

และภาวะโลกร้อน

จุดประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การปลูกพืชวนเกษตร ข้าว กาแฟ หอมแดง การปลูกป่า ทำฝาย และธนาคารปูปลาของชุมชน

โครงการ

  • โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยชุมชน

  • โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • โครงการ ฝนตกที่ไหน ?

  • โครงการชุมชนมีสุข (CAP)

  • TransRe project (โครงการ การโยกย้ายถิ่นฐาน )