งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์

วัณโรคและมาลาเรีย

จุดประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

เน้นการให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเรื่องเอชไอวี วัณโรค มาลาเรีย และอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจรักษา รวมถึงการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

โครงการ

  • โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR

  • เสียงและทางเลือก / เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ประเทศไทย

  • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

  • โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

  • โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง