งานส่งเสริม

อาชีพผู้หญิง

จุดประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

เน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพให้กับผู้หญิงบนดอยภาคเหนือ และผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการ

  • กองทุนเพื่อชีวิต (ช่วยเหลือผู้หญิงหม้ายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้)

  • ชีวาป่าดอย (จังหวัดเชียงใหม่)

  • การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง (จังหวัดน่าน)