งานด้านอื่น

จุดประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

งานพัฒนา คือ การเสริมพลังให้คน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนหรืออยู่บนภาวะยากลำบาก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากร และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ได้รับสิทธิ และมีศักดิ์ศรี

โครงการ

  • การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • โครงการต่อต้านการใช้แรงงานในรูปแบบที่ยอมรับไม่ได้ในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเลไทย