วิสัยทัศน์

และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ประชาคมเข้มแข็ง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเอง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

เสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหา กำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนา

ค่านิยมหลัก

มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ค่านิยมของคำว่า CLEAR คือ

C = Caring หมายถึง การแสดงความห่วงใย ไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน จากความจริงใจ เพราะองค์กรเน้นการพัฒนาคนที่มีโอกาสน้อยในสังคม ให้ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

L = Leadership หมายถึง การกล้าคิด พูด และทำ ซึ่งมาจากภายใน เพื่อให้ผู้อื่นเกิดการ ยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือฐานะ ทำให้ผู้อื่นสามารถเรียนรู้ต่อได้ นำไปใช้ต่อได้ด้วย ดังเช่น“ผู้นำต้องสร้างผู้นำ”

E = Empowerment หมายถึง การให้ความเชื่อมั่น ให้โอกาส กับผู้คน ในการสร้างพลังและเสริมศักยภาพจากภายใน จากความคิด ทัศนคติ สู่ทักษะฝีมือ และลงมือปฏิบัติ เพื่อประกอบอาชีพ และเป็นพลังในการดำเนินชีวิต ทั้งตัวเอง ครอบครัว พร้อมส่งต่อพลังนั้นให้คนอื่นๆ ต่อไป

A = Accountability หมายถึง การได้รับความไว้วางใจ ทั้งในการดำเนินงาน การจัดการด้านการเงิน สามารถวัดผลงานได้ด้วยกลไกที่ตรวจสอบจากผู้ให้ทุน ทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศ ด้วยความโปร่งใส และสามารถรายงานสู่สาธารณะให้ชัดเจนได้

R = Respect หมายถึง การให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกัน ยอมรับความแตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ บนความหลากหลายด้านความเชื่อ ศาสนา ชาติ วิถีเพศ และฐานะ คนที่สังคมปิดกั้น เราเชื่อในทุกความคิดเห็น เป็นมิตร ทั้งกับคนนอกและในองค์กรอย่างจริงใจ

นโยบายรักษ์ไทย(Raks thai Policy)