คณะกรรมการ

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
ประธานกรรมการ
ดร.แกรี่ สุวรรณรัตน์
รองประธานกรรมการ
ดร.พรชัย ศรีประไพ
กรรมการและเหรัญญิก
ดร.อริสรา วิภาตะวัต
กรรมการ
คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี
กรรมการ
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
กรรมการ
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการ
คุณสัตยา ศรีอ่อน
กรรมการ
คุณดวงใจ อมาตยกุล
กรรมการ
ดร.มลชยา เตชะไพบูลย์
กรรมการ
ดร.เก่งการ เหล่าาวิโรจนกุล
กรรมการ
คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย