คณะกรรมการ

ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์

ประธานกรรมการ

ดร. แกรี่ สุวรรณรัตน์

รองประธานกรรมการ

ดร. พรชัย ศรีประไพ

กรรมการ

คุณพิภพ พฤกษมาศน์

กรรมการ

คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย

กรรมการ

คุณดวงใจ อมาตยกุล

กรรมการ

ดร. อริสรา กำธรเจริญ

กรรมการ

คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี

กรรมการ

คุณสัตยา ศรีอ่อน

กรรมการ

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ

คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์

กรรมการ