Occupational Market Skills Training

การฝึกทักษะการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง

฿5,000.00

ผู้หญิง 15 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ในประเทศ ผู้หญิงมักไม่มีโอกาสในการแสดงความมั่นใจในตนเองและแสดงภาวะผู้นำ รักษ์ไทยเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำอยู่ภายใน หากชาวบ้านได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ จะผลิตผู้นำที่มีศักยภาพ พัฒนาชุมชน ครอบครัว หรือคนที่เปราะบางคนอื่นๆ ทำให้เสียงของผู้หญิงสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการออกมา