Self – empowerment skills training

การฝึกทักษะอาชีพ / การบริหารจัดการ

฿5,000.00

ผู้หญิง 15 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาบุคคลอย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคล ให้สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รักษ์ไทยเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่ตัวบุคคลให้บุคคลผู้นั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้