Mother training

การฝึกอบรมคุณแม่ชาติพันธุ์ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

฿5,000.00

1 หลักสูตร

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ในความแตกต่างของวัฒนธรรม รักษ์ไทยพบว่า วัฒนธรรมในบางพื้นที่ผู้หญิงมักจะแต่งงานและมีลูกระหว่างอายุ 13 – 14 ปี และเป็นเรื่องทั่วไปที่ผู้หญิงอายุประมาณ 20 ปีหรือมากกว่านั้น จะถูกมองว่าเป็น “สาวแก่” ผู้หญิงที่เข้าสู่บทบาทความเป็นแม่ตั้งแต่ยังเด็ก (13 – 15 ปี) ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาไม่มีความพร้อมในการดำเนินชีวิต และการเลี้ยงดูบุตร รักษ์ไทยเชื่อว่า การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และบทบาทของความเป็นแม่ให้แก่คุณแม่วัยเด็ก จะส่งผลให้บุตรถูกเลี้ยงดูอย่างดีเยี่ยม โดยคำนึงถึงความต้องการของเด็กในแต่ล่ะวัย อาทิเช่น ด้านโภชนาการและด้านสุขลักษณะอนามัย  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ บุตรมีพัฒนาการเจริญเติบโตที่อุดมสมบูรณ์