Children books

หนังสือเด็ก

฿300.00

เด็ก 1 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

เด็กเล็กกว่า 600 คน บนพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โรงเรียนประจำตำบลหรืออำเภอจำเป็นต้องเดินเท้าราว 5 – 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับเด็กวัย 6 – 10 ขวบ ส่วนเด็กเล็กที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล (3 – 5 ขวบ) หากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครองแทนคุณครู รักษ์ไทยมอบตำรา สมุด และปากกา ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กทุกวัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา