Seed funding

เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ

฿10,000.00

1 ชุมชน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ร่วมสนับสนุนมอบเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเริ่มต้นอาชีพให้แก่ชุมชนหรือชาวบ้านที่มีทักษะในการประกอบอาชีพแต่ขาดโอกาสและทุนตั้งต้น ให้สามารถหาเลี้ยงครอบครัว มีรายได้ มีเงินออม และประสบความสำเร็จ โดยธุรกิจเล็ก ๆที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของภูมิภาคนั้น ๆ  รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของชาวบ้านและชุมชนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน