มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงเปิดตัวโครงการ “ฮักข้าว”

ในงานท่านผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ได้ให้เกียรติมาร่วมแถลงเปิดงานโครงการฯ ร่วมกับภาคีผู้สนับสนุนโครงการฯ บริษัท John deere และ Mercy Corps ซึ่งเป็น Ngo USA ร่วมในงานด้วย

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กร MERCY CORPS สหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัวโครงการ “ฮักข้าว” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 60 ที่โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพชาวนา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถบริหารจัดการการปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ในงานประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้น ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ คือส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากบริษัท john Deere และมูลนิธิรักษ์ไทย องค์กร Mercy Corps ที่จะเป็นพลังสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านข่าวเพิ่มเติม