รายการหนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

พบกับคุณวสุรัตน์  หอมสุด  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส และ Ms. Thida Oo (ทิตา อู)  เจ้าหน้าที่ภาคสนามข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย มาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

ย้อนชมรายการหนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562 เทปนี้จะทำให้คุณมองเห็นถึงความเป็นอยู่ การทำงานในภาคอุตสาหกรรมของแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายจะมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับสิทธิในการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย แต่ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองประกันสุขภาพ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและจากประกันสังคม เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจจะรอดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง