ร่วมงานกับเรา

แนวความคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถ ของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิด ผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร

หลักการทั่วไปในการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักการทั่วไปในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มูลนิธิฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักการพัฒนาคน การมีส่วนร่วม และหลักความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

  ความยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบตำแหน่ง ปริมาณงาน

  ความโปร่งใส หมายถึง มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้

การให้โอกาสเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การไม่กีดกันเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สุขภาพ และอายุ โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการมีสัดส่วนที่เหมาะสมของชายและหญิงในทุกระดับเจ้าหน้าที่ การมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด เพราะเราให้โอกาสคนทุกกลุ่มที่มีความสามารถ การมีสวัสดิการที่เอื้อต่อความหลากหลายทางเพศและไม่จำกัดศาสนา อาทิ การลาปฏิบัติธรรมได้ทั้งชายและหญิง สวัสดิการลาเพื่อดูแลบุตรสำหรับพนักงานชาย

 

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของมูลนิธิฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความคาดหวังภารกิจของงาน ในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้งด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมองค์กรประเภทเดียวกัน และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การปฎิบัติงาน

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์

กำหนดเวลาปฏิบัติงานปกติไว้ ดังนี้

เวลา 07.00 – 16.00 น.

เวลา 08.00 – 17.00 น.

เวลา 09.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้ ต้องมีเวลาการปฏิบัติงานทั้งสิ้น วันละ 8 ชั่วโมง

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3. ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสงคราม

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังทำงานครบ 1 ปี

5. เงินเดือน เดือนที่ 13

6. สวัสดิการเยี่ยมไข้

7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

10. สวัสดิการจากกองทุนโรค และปัญหาสุขภาพร้ายแรง วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท

11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ 10,000 บาท (ทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ และกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต)

12. อื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าขนย้าย 3,000 บาท กรณีมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่

สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด - วันลา

1. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ตามอายุการทำงาน โดยเริ่มต้นที่ 12 วัน ใน 5 ปีแรก (คิดตามสัดส่วนอายุการทำงาน)ต่อมา 15 วัน, 17 วัน และสูงสุด 20 วันตามลำดับช่วงอายุงาน(วันหยุดพักผ่อนประจำปีคงเหลือ สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 15 วัน)

2. วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่เกิน 15 วัน

3. ลาฉุกเฉิน ได้ไม่เกิน 7 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

4. ลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 60 วัน (นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม)

5. ลาเพื่อบุตรแรกเกิด เจ้าหน้าที่ประจำทั้งชายและหญิง มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรเกิดใหม่ได้ 10 วัน

6. ลาเพื่ออุปสมบท และลาเพื่อปฏิบัติธรรมได้ 10 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

7. การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน (กรณีพิเศษ เช่น กิจธุระจำเป็นส่วนตัว, ลาเพื่อศึกษาดูงาน)

8. การลาหยุดชดเชยการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุด (Compensate)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Program Officer-PWID

ความรับผิดชอบหลัก

The PO is a key person in the Program Quality Department responsible for the development and strengthening of Raks Thai’s programs with an emphasis on the harm reduction for the people living with the injecting drug users and coordinating with project partners in achieving project goals and objectives. Develops large scale proposals for new funding opportunities. Designs monitoring and evaluation systems and engage in the overall programmatic and financial monitoring and reporting.  Initiates and maintains relationships with key program partners, public and private agencies, as well as local and international donors.

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานกรุงเทพฯ : 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานได้ทาง อีเมล

humanresource@raksthai.org

valunyoou@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Graduate degree in political science, business management, economics or related areas.
 • Minimum of three to five year working experiences in project design, monitoring and evaluation, and budgeting.
 • Oral and written proficiency in English and Thai, and computer literacy (especially in MS Word, Excel, PowerPoint).
 • Excellent interpersonal, verbal and effective communication skills combined with problem solving skills.
 • Demonstrated strengths in planning and organizational skills with the ability to think and act strategically in the design and execution of programs, and conceptualize complex issues, and strong leadership skills.
 • Ability to work and travel independently.
 • Wide interest in social issues especially of disadvantaged groups and human rights.

Program Officer-MSMTG

ความรับผิดชอบหลัก

The Program Assistant performs an integral role in the Program Quality Department (PQD) and for the Stop TB and AIDS through RTTR (STAR) Program in 2018 – 2020. The incumbent will work in close collaboration with the other program staff, the PQD team, and program partners and stakeholders.

The primary responsibilities of this position are to; ensure effective programmatic and administrative management of the STAR Program focusing on program quality assurance and control from formulation to implementation; provide technical guidance and assistance on a range of program management and implementation issues to the program partners; monitor the implementation of the program activities by linking up with M&E team and Finance Department for tracking and reporting of program progress and results against the Performance Framework (PF) and budget plan; and assist the Program Officer (PO) in collecting, compiling, and analysing programmatic data and/or any information relevant to the MSM and TG for identifying gaps and development trends. The Program Assistant will, in addition, contribute to other functions or assignments as and when required.

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : ตามพื้นที่ (สมุทรปราการ2 ,สุราษฎร์ธานี4 ,นครปฐม1 ,สมุทราสาคร2 ,นครศรีธรรมราช1)

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org,

valunyoou@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

10 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Bachelor’s Degree in Political Science, Business Administration, Social Sciences, or any relevant discipline (New graduates with high motivation and a can-do attitude are welcome);
 • Proficiency in written and spoken both Thai and English with excellent communication skills.
 • Computer and new social media literacy;
 • Social skills with emotional intelligence;
 • Sensitivity to gender issues as well as political and ethical issues;
 • Comfortable to discuss about gender and sex-related issues;
 • Creativity, adaptability, and agility;
 • Keen analytical and complex problem-solving skills with critical thinking and cognitive flexibility;
 • Ability to see thing as what is and what ought to be;
 • Anticipate and create change with abundance mindset;
 • Self-respect and value social diversity and development work.

เจ้าหน้าที่สนาม

ความรับผิดชอบหลัก

ร่วมทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย  วางแผน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ จัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดโครงการ ติดตามการดูแลการกำกับการทำงานของอาสาสมัคร จัดทำรายงานและบันทึกการทำงาน จัดทำรายงานให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่โครงการกำหนด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน : พระนครศรีอยุธยา/สมุทรสาคร/สมุทรปราการ

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org, valunyoou@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

ตำแหน่ง 

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ ด้านวิทยากรหรือให้ความรู้ 2-3 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
 • สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office โปรแกรมต่างๆ ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และเดินทางได้

นักศึกษาฝึกงาน/ อาสาสมัคร/ จิตอาสา ประจำสำนักงานสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบหลัก
ร่วมวางแผนงานกับทีมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ในส่วนของการบริหารงานโครงการ – ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนาม เพื่อให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่องงานสุขภาพ – ร่วมจัดกิจกรรม ให้ความรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ – ช่วยสนับสนุนงานในโครงการการศึกษา ร่วมสอนเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ลูกแรงงานข้ามชาติ) – ร่วมออกแบบสื่อการสอน รวมถึงร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ : 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org, sasiphat@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103 และ 105

ตำแหน่ง 

4 อัตรา

เงินเดือน

ไม่มีค่าตอบแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดเพศ และอายุ

กำลังศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ หรือเฉพาะวันที่สะดวก

ระยะเวลาฝึกงาน 2-3 เดือนขึ้นไป หรือตามความสมัครใจ

ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น Ms Office หรือใช้งานระบบ Internet

รับทั้งนักศึกษาฝึกสหกิจ และ ฝึกเพื่อหาประสบการณ์ รวมทั้งจิตอาสา หรืออาสาสมัครระยะสั้น

ผู้ช่วยธุรการบัญชี ประจำ สมุทรสาคร/สมุทรปราการ

ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบด้านงานธุรการ การจัดซื้อ ของสำนักงานย่อยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบขององค์การ จัดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในสำนักงานและโครงการ ให้พอเพียงและทันเวลา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน สร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์การต่อหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นที่มาติดต่อประสานงาน  พิมพ์และจัดทำรายงานทางด้านการเงินและด้านธุรการ ให้ถูกต้องเรียบร้อย และทันตามเวลาที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน สมุทรสาคร/สมุทรปราการ

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org, sasiphat@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103 และ 105

ตำแหน่ง 

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล,การจัดระบบเอกสารสำนักงาน,การจัดทำสต๊อควัสดุอุปกรณ์สำนักงาน,งานธุรการและการสรุปรายงานการประชุม
 • สามารถใช้โปรแกรม Office และโปรแกรมสำเร็จรูปบันทึกข้อมูลได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

วิธีการสมัครงาน

 • ผ่านทาง www.raksthai.org โดยเลือก เมนูสมัครงาน เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงาน สมัครงานแบบ online โดยทำการเลือกตำแหน่งที่ท่านสนใจ แล้วเลือก Apply เพื่อกรอก รายละเอียดใน “แบบฟอร์มใบสมัคร” หรือทำการ download”แบบฟอร์มการสมัครงาน” (เอกสาร word) เพื่อทำการกรอกรายละเอียด และสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่e-mail:humanresource@raksthai.org หรือ ทำการแนบ file จดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) ที่ท่านมีอยู่แล้ว ส่งผ่านระบบสมัครงาน online หรือ ส่งข้อมูลมาที่e-mail:humanresource@raksthai.org
 • ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งข้อมูลมาที่ e-mail:humanresource@raksthai.org

เส้นทางการเดินทาง