ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

มูลนิธิฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักการพัฒนาคน การมีส่วนร่วม และหลักความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม, ความโปร่งใส,  การให้โอกาสเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการมีสัดส่วนที่เหมาะสมของชายและหญิงในทุกระดับเจ้าหน้าที่ การมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด เพราะเราให้โอกาสคนทุกกลุ่มที่มีความสามารถ การมีสวัสดิการที่เอื้อต่อความหลากหลายทางเพศและไม่จำกัดศาสนา อาทิ การลาปฏิบัติธรรมได้ทั้งชายและหญิง สวัสดิการลาเพื่อดูแลบุตรสำหรับพนักงานชาย

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของมูลนิธิฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความคาดหวังภารกิจของงาน ในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้งด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมองค์กรประเภทเดียวกัน และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์

กำหนดเวลาปฏิบัติงานปกติไว้ ดังนี้

เวลา 07.00 – 16.00 น.

เวลา 08.00 – 17.00 น.

เวลา 09.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้ ต้องมีเวลาการปฏิบัติงานทั้งสิ้น วันละ 8 ชั่วโมง

1. ประกันสังคม

2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3. ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสงคราม

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังทำงานครบ 1 ปี

5. เงินเดือน เดือนที่ 13

6. สวัสดิการเยี่ยมไข้

7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

10. สวัสดิการจากกองทุนโรค และปัญหาสุขภาพร้ายแรง วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท

11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ 10,000 บาท (ทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ และกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต)

12. อื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าขนย้าย 3,000 บาท กรณีมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่

1. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ตามอายุการทำงาน โดยเริ่มต้นที่ 12 วัน ใน 5 ปีแรก (คิดตามสัดส่วนอายุการทำงาน)ต่อมา 15 วัน, 17 วัน และสูงสุด 20 วันตามลำดับช่วงอายุงาน(วันหยุดพักผ่อนประจำปีคงเหลือ สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 15 วัน)

2. วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่เกิน 15 วัน

3. ลาฉุกเฉิน กรณีงานศพได้ไม่เกิน 7 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

4. ลาคลอดได้ 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 60 วัน (นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม)

5. ลาเพื่อบุตรแรกเกิด เจ้าหน้าที่ประจำทั้งชายและหญิง มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรเกิดใหม่ได้ 10 วัน

6. ลาเพื่ออุปสมบท และลาเพื่อปฏิบัติธรรม ลาได้ 1 ครั้ง (สูงสุด10 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง)

7. การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน (กรณีพิเศษ เช่น ลาเพื่อศึกษาดูงาน)

8. การลาหยุดชดเชยการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุด (Compensate)

9. ลากิจ 3 วัน (ธุระจำเป็นส่วนตัว)

ตำแหน่งงานว่าง

ความรับผิดชอบหลัก

The PO is a key person in the Program Quality Department responsible for the development and strengthening of Raks Thai’s programs with an emphasis on the harm reduction for the people living with the injecting drug users and coordinating with project partners in achieving project goals and objectives. Develops large scale proposals for new funding opportunities. Designs monitoring and evaluation systems and engage in the overall programmatic and financial monitoring and reporting.  Initiates and maintains relationships with key program partners, public and private agencies, as well as local and international donors.

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานกรุงเทพฯ : 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานได้ทาง อีเมล

humanresource@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Graduate degree in political science, business management, economics or related areas.
 • Minimum of three to five year working experiences in project design, monitoring and evaluation, and budgeting.
 • Oral and written proficiency in English and Thai, and computer literacy (especially in MS Word, Excel, PowerPoint).
 • Excellent interpersonal, verbal and effective communication skills combined with problem solving skills.
 • Demonstrated strengths in planning and organizational skills with the ability to think and act strategically in the design and execution of programs, and conceptualize complex issues, and strong leadership skills.
 • Ability to work and travel independently.
 • Wide interest in social issues especially of disadvantaged groups and human rights.

ความรับผิดชอบหลัก

The operation of this position will be under the supervision of Director of Program Quality Department, Raks Thai Foundation. Policy advocacy officer will lead the policy advocacy strategy, along with the strategic communications to increase the public awareness or to advocate for policy change regarding to the issues and challenges affecting program population. The scopes and responsibilities include: 1) the development of policy advocacy strategy and advocacy planning and campaign; 2) conducting the policy research/analysis and collecting policy-relevant information to improve the judgements of policy makers; 3) developing a communication plan and capacity building activity to support project staff and project partners to ensure the effective communication for policy change. S/he will also work closely with project team and project partners, media relations, policy makers, as well as stakeholders and decision makers from across society to advocate for policy changes.

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Bachelor or Master degree in Public Policy, Policy Study, Policy Analysis, Public Administration, Political Science, Communication, Mass Communications & Journalism or relevant fields from reputed university.
 • Experience: At least 3 years of relevant experiences in public policy, policy analysis, policy development or policy advocacy for policy change.
 • Experience in providing communication packages to raise public awareness, as well as developing policy dialogue, communication strategy and tools for advocacy and campaign.
 • Capable of applying multidisciplinary approach for multiple method of inquiry for policy advocacy.
 • Passionate in driving a systemic change and working with multi-layer partners: policy makers, government administrators, Non-profit implementers, etc.
 • Strong understanding in social development and policy analysis process.
 • Strong communications and influencing skills.
 • Strong analytical thinking skills,
 • Good skills in using computers and office software packages (MS Word, Excel, etc.).
 • Good skills in facilitation, teamwork and coordination.
 • Knowledge in HIV, harm reduction and Migrant health and domestic financing are preferred.
 • Languages: Spoken and written fluency in English and Thai

ความรับผิดชอบหลัก

ร่วมทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย  วางแผน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ จัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดโครงการ ติดตามการดูแลการกำกับการทำงานของอาสาสมัคร จัดทำรายงานและบันทึกการทำงาน จัดทำรายงานให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่โครงการกำหนด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน : สมุทรสาคร / สมุทรปราการ

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org,

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103-106

อัตรารับสมัคร

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ ด้านวิทยากรหรือให้ความรู้ 2-3 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
 • สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office โปรแกรมต่างๆ ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และเดินทางได้

ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบด้านงานธุรการ การจัดซื้อ ของสำนักงานย่อยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบขององค์การ จัดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในสำนักงานและโครงการ ให้พอเพียงและทันเวลา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน สร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์การต่อหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นที่มาติดต่อประสานงาน  พิมพ์และจัดทำรายงานทางด้านการเงินและด้านธุรการ ให้ถูกต้องเรียบร้อย และทันตามเวลาที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน สมุทรสาคร/สมุทรปราการ

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103 และ 105

อัตรารับสมัคร

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ (บัญชี) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล,การจัดระบบเอกสารสำนักงาน,การจัดทำสต๊อควัสดุอุปกรณ์สำนักงาน,งานธุรการและการสรุปรายงานการประชุม
 • สามารถใช้โปรแกรม Office และโปรแกรมสำเร็จรูปบันทึกข้อมูลได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

ความรับผิดชอบหลัก
ร่วมวางแผนงานกับทีมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ในส่วนของการบริหารงานโครงการ – ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนาม เพื่อให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่องงานสุขภาพ – ร่วมจัดกิจกรรม ให้ความรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ – ช่วยสนับสนุนงานในโครงการการศึกษา ร่วมสอนเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ลูกแรงงานข้ามชาติ) – ร่วมออกแบบสื่อการสอน รวมถึงร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานต่างจังหวัด

สมัครงานได้ทาง อีเมล : 

humanresource@raksthai.org

สอบถามโทร.

02-0147322 # 103 และ 105

อัตรารับสมัคร

หลายอัตรา

เงินเดือน

ไม่มีค่าตอบแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดเพศ และอายุ

กำลังศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ หรือเฉพาะวันที่สะดวก

ระยะเวลาฝึกงาน 2-3 เดือนขึ้นไป หรือตามความสมัครใจ

ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น Ms Office หรือใช้งานระบบ Internet

รับทั้งนักศึกษาฝึกสหกิจ และ ฝึกเพื่อหาประสบการณ์ รวมทั้งจิตอาสา หรืออาสาสมัครระยะสั้น

วิธีการสมัครงาน

 • ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งข้อมูลมาที่ email:humanresource@raksthai.org

เส้นทางการเดินทาง