ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่า

เจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

มูลนิธิฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักการพัฒนาคน การมีส่วนร่วม และหลักความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม, ความโปร่งใส,  การให้โอกาสเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการมีสัดส่วนที่เหมาะสมของชายและหญิงในทุกระดับเจ้าหน้าที่ การมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด เพราะเราให้โอกาสคนทุกกลุ่มที่มีความสามารถ การมีสวัสดิการที่เอื้อต่อความหลากหลายทางเพศและไม่จำกัดศาสนา อาทิ การลาปฏิบัติธรรมได้ทั้งชายและหญิง สวัสดิการลาเพื่อดูแลบุตรสำหรับพนักงานชาย

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของมูลนิธิฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความคาดหวังภารกิจของงาน ในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้งด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมองค์กรประเภทเดียวกัน และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์

กำหนดเวลาปฏิบัติงานปกติไว้ ดังนี้

เวลา 07.00 – 16.00 น.

เวลา 08.00 – 17.00 น.

เวลา 09.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้ ต้องมีเวลาการปฏิบัติงานทั้งสิ้น วันละ 8 ชั่วโมง

1. ประกันสังคม

2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3. ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสงคราม

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังทำงานครบ 1 ปี

5. เงินเดือน เดือนที่ 13

6. สวัสดิการเยี่ยมไข้

7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

10. สวัสดิการจากกองทุนโรค และปัญหาสุขภาพร้ายแรง วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท

11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ 10,000 บาท (ทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ และกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต)

12. อื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าขนย้าย 3,000 บาท กรณีมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่

1. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ตามอายุการทำงาน โดยเริ่มต้นที่ 12 วัน ใน 5 ปีแรก (คิดตามสัดส่วนอายุการทำงาน)ต่อมา 15 วัน, 17 วัน และสูงสุด 20 วันตามลำดับช่วงอายุงาน(วันหยุดพักผ่อนประจำปีคงเหลือ สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 15 วัน)

2. วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่เกิน 15 วัน

3. ลาฉุกเฉิน กรณีงานศพได้ไม่เกิน 7 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

4. ลาคลอดได้ 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 60 วัน (นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม)

5. ลาเพื่อบุตรแรกเกิด เจ้าหน้าที่ประจำทั้งชายและหญิง มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรเกิดใหม่ได้ 10 วัน

6. ลาเพื่ออุปสมบท และลาเพื่อปฏิบัติธรรม ลาได้ 1 ครั้ง (สูงสุด10 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง)

7. การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน (กรณีพิเศษ เช่น ลาเพื่อศึกษาดูงาน)

8. การลาหยุดชดเชยการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุด (Compensate)

9. ลากิจ 3 วัน (ธุระจำเป็นส่วนตัว)

ตำแหน่งงานว่าง

ความรับผิดชอบหลัก

The PO is a key person in the Program Quality Department responsible for the development and strengthening of Raks Thai’s programs with an emphasis on the harm reduction for the people living with the injecting drug users and coordinating with project partners in achieving project goals and objectives. Develops large scale proposals for new funding opportunities. Designs monitoring and evaluation systems and engage in the overall programmatic and financial monitoring and reporting.  Initiates and maintains relationships with key program partners, public and private agencies, as well as local and international donors.

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ : 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

10400

สมัครงานได้ทาง อีเมล : hrrecruit@raksthai.org

สอบถาม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร 063-642-6587 , 02-014-7322 ต่อ 103

อัตรารับสมัคร : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Graduate degree in political science, business management, economics or related areas.
 • Minimum of three to five year working experiences in project design, monitoring and evaluation, and budgeting.
 • Oral and written proficiency in English and Thai, and computer literacy (especially in MS Word, Excel, PowerPoint).
 • Excellent interpersonal, verbal and effective communication skills combined with problem solving skills.
 • Demonstrated strengths in planning and organizational skills with the ability to think and act strategically in the design and execution of programs, and conceptualize complex issues, and strong leadership skills.
 • Ability to work and travel independently.
 • Wide interest in social issues especially of disadvantaged groups and human rights.

Key Responsibilities:

 • The Program Officer is a key person in the Program Quality Department responsible for the development and strengthening of Raks Thai’s programs with an emphasis on the scope of the HIV AND STI Health (Sexually Transmissible Infections) for MSM and TG Transgender people and coordinating with project partners in achieving project goals and objectives.
 • Monitoring the implementation of the program activities with DMEL (Designing, Monitoring, Evaluation & Learning) and Finance Department for tracking and reporting of a program and results against Performance Framework and budget plan.
 • Develops large scale proposals for new funding opportunities.
 • Designs monitoring and evaluation systems and engage in the overall programmatic and financial monitoring and reporting.
 • Initiates and maintains relationships with key program partners, public and private agencies, as well as local and international donors.

Job Qualifications & Specification:

 • Graduated degree in Political Science, Business Management, Economics or related areas.
 • Minimum of three to five years working experiences in project design, monitoring and evaluation, and budgeting.
 • Oral and written proficiency in English and Thai, and computer literacy (especially in MS Word, Excel, PowerPoint).
 • Excellent interpersonal, verbal and effective communication skills combined with problem solving skills.
 • Demonstrated strengths in planning and organizational skills with the ability to think and act strategically in the design and execution of programs, and conceptualize complex issues, and strong leadership skills.
 • Ability to work and travel independently.Self-respect and value social diversity and development work.

Interested candidates share resume hrrecruit@raksthai.org

Tel. 063-642-6587 , 02-014-7322 ต่อ 103

Responsibilities of the Program Officer (Monitoring and Investigation) include:

 • Responsible in the development and oversight of project indicators, information systems and databases for effective monitoring and evaluation.
 • Monitor project activity implementation and progress toward achieving outcomes by Raks Thai’s sub-offices and sub-recipients according to all commitments under the signed contracts.
 • Develop monitoring tools to collect qualitative and quantitative evidence and facilitate their use through regular site-visits and on-site coaching.
 • Suggest strategies to the respective project leads for improving the efficiency, effectiveness and impact projects by identifying barriers to success and developing plans to minimize or eliminate such barriers
 • Contribute to routine donor reporting according to specific project timelines by drafting reports, analyzing data, providing input and recommendations.
 • Support the development of new project proposals and communication with prospective donors.
 • Assist with developing training materials and modules for building capacity of field-based staff in project management and quality monitoring and evaluation.
 • Assist the DMEL team with other activities relevant to the improvement of Raks Thai Foundation’ programs.

Qualifications and Competencies include:

 • Bachelor degree of higher in international development, project management, political science, public health or related field.
 • 2-3 years’ experience in project management, specifically project monitoring and evaluation
 • Demonstrated experience coordinating site visits and/or development monitoring tools.
 • Demonstrated experience with information management and working with data, including attention to detail and the ability to conceptualize complex issues
 • Highly skilled in the use of Microsoft Excel. Understanding of additional data analysis software packages (e.g. SPSS, R, and STATA) is beneficial.
 • Strong interpersonal skills and ability to communicate and cooperate effectively with various stakeholders including those from different national and cultural backgrounds, and make informed decisions to improve project outcomes
 • Interest in various social issues, international development or local community development and enthusiasm to work with key populations including men who have sex with men, transgender persons, sex workers, migrants and people who inject drugs.

  Language Requirements:

 • Fluency in Thai and working proficiency in English.

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

       รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงการใหม่หรือ พัฒนาโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นงานด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กร และการติดตามประเมินผลโครงการ สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด และมาตรฐานการทำงานการพัฒนางานโครงการ ติดตามการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับผู้ให้ทุนเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

        ร่วมในการจัดประชุมวิชาการและการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการภายในองค์กร เช่น การประชุมคณะกรรมการโครงการ (PCC) การจัดอบรมการเขียนโครงการ การพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติ

**มีความสนใจงานภาคสังคมและงานจิตอาสา**

– ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ในงานการพัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี

– ประสบการณ์ ในงานบริหารงานพัฒนา และประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

– มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ แรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความซับซ้อนสูง และทักษะการเขียนรายงาน

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (พูด อ่าน เขียน)

– ความสามารถในการใช้ computer ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

      รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงการใหม่หรือ พัฒนาโครงการประเด็นงานด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติ ต่อเนื่องที่สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กร และการติดตามประเมินผลโครงการ สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด และมาตรฐานการทำงานการพัฒนางานโครงการ ติดตามการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับผู้ให้ทุนเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

         ร่วมในการจัดประชุมวิชาการและการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการภายในองค์กร เช่น การประชุมคณะกรรมการโครงการ (PCC) การจัดอบรมการเขียนโครงการ การพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติ

**มีความสนใจงานภาคสังคมและงานจิตอาสา**

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานการพัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ ในงานบริหารงานพัฒนา และประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ หรือประเด็นด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความซับซ้อนสูง และทักษะการเขียนรายงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (พูด อ่าน เขียน)
 • ความสามารถในการใช้ computer ดีมาก

วิธีการสมัครงาน

 • ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (CV/Resume) พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งข้อมูลมาที่
  email : hrrecruit@raksthai.org
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดต่อเบอร์ โทร 063-642-6587 , 02-014-7322 ต่อ 103

เส้นทางการเดินทาง