โครงการของเรา

รักษ์ไทยคืออะไร ?

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ด้าน

  1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์
  2. การส่งเสริมด้านการศึกษา
  3. การส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมทางด้านอาชีพ
  4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
  6. การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

งานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่งเสริมการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การปลูกพืชวนเกษตร ข้าว กาแฟ หอมแดง การปลูกป่า ทำฝาย และธนาคารปูปลาของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาศักยภาพเด็กในด้านภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ รู้จักวิธีการสร้างโภชนาการอาหารที่สมบูรณ์ และไม่รังแกผู้อื่น เช่น โครงการกล้าทำดี ยุติการรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน โครงการภาวะผู้นำเยาวชน โครงการอาหารกลางวันยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

งานเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน

งานส่งเสริมอาชีพผู้หญิง

เน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพให้กับผู้หญิงบนดอยภาคเหนือ และผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย

เน้นการให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเรื่องเอชไอวี วัณโรค มาลาเรีย และอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจรักษา รวมถึงการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

งานบรรเทาสาธารณภัย

เน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนในระยะสั้น เร่งฟื้นฟูและพัฒนาในระยะยาว และร่วมจัดการเตรียมความพร้อมภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

งานด้านอื่น

งานพัฒนา คือ การเสริมพลังให้คน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนหรืออยู่บนภาวะยากลำบาก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ได้รับสิทธิ และมีศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม