20 ปี “มูลนิธิรักษ์ไทย” พัฒนาชุมชน-หยิบยื่นโอกาส


ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของ “มูลนิธิรักษ์ไทย” ที่ดำเนินการสานต่องานขององค์การแคร์นานาชาติ ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสในประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างประชาคมเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ภารกิจที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนยากจนและกลุ่มขาดโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหา กำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน “พร้อมบุญ พานิชภักดิ์” เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า แต่เดิมนั้นการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นส่วนหนึ่งองค์การแคร์นานาชาติแห่งประเทศไทย โดยองค์การแคร์นานาชาติก่อตั้งขึ้น อ่านต่อเพิ่มเติม