fbpx

การรังแกคืออะไร

การรังแกคืออะไร?

ที่ผ่านมาเราเข้าใจความหมายของคำนี้จริงๆหรือเปล่า การรังแกจริงๆแล้ว คือการกระทำที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถตอบโต้ได้ และเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กระทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือในบางกรณีการกระทำครั้งเดียวแต่มีผลกระทบกับผู้ถูกกระทำ ก็ถือว่าเป็นการรังแก การรังแกมีจุดมุ่งหมายในการทำร้ายจิตใจ โดยวิธีต่างๆ เช่น บังคับ ขู่เข็ญ คุกคาม ทุบตี ล้อเลียน กีดกันออกจากสังคม หรือจำกัดเสรีภาพ จิตใจ เนื่องจากผู้รังแกมีเจตนาทำร้ายทั้งทางร่างกาย หรือจิตใจ ทำให้พฤติกรรมการรังแก ถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง การรังแกส่งผลเสียให้แก่ชีวิตตัวของผู้ถูกรังแกอย่างมาก และอาจทำให้ผู้ถูกรังแกขาดความมั่นในใจการเข้าสังคมไปเลยอ่านเพิ่มเติม

ความเห็นล่าสุด
หมวดหมู่