ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

โพสเมื่อ : 10 มีนาคม 2564

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

     ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม  ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ อีกทั้งเด็กส่วนหนึ่งโตพอที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานได้จนนำไปสู่การทำงานและการใช้แรงงานเด็กเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่อยู่ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ปกครองไปทำงาน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและถูกละเมิดทางเพศเด็ก

โดยปัญหาดังกล่าวได้ทำให้มูลนิธิรักษ์ไทยจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เด็กเข้าถึงสิทธิ์ด้านต่าง ๆ ตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ

ข้อที่ 1 เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงเรื่องการส่งเสริมชีวิต และให้เด็กได้รับบริการด้านสุขภาพ จากการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ และโภชนาการเด็กในทุก ๆเดือน
ข้อที่ 2 เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทอดทิ้ง การถูกล่วงละเมิดและการใช้แรงงานเด็ก โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กข้ามชาติ
ข้อที่ 3 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เด็กเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กเพื่อส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนของรัฐในเด็กที่มีความพร้อมและพ่อแม่สามารถส่งเด็กเข้าเรียนได้
ข้อที่ 4 เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและเรียนรู้ชุมชนในวัฒนธรรมประเพณี และการแสดงออกทางความคิดในเรื่องที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อเด็ก

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามช่วงวัย

     จากการทำงานที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามช่วงวัย แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการเรียนของเด็กโดยต้องการให้ลูกเรียนรู้สองภาษา ซึ่งโรงเรียนในไทยไม่ได้ตอบสนองความต้องการ อีกทั้งผู้ปกครองมีความลังเลในการส่งลูกกลับไปเรียนต่อที่ประเทศพม่า แต่มีความชัดเจนในระยะเวลาการส่งกลับ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ยังต้องเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์

•    เพื่อบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก
•    เพื่อให้เด็กข้ามชาติ(อายุระหว่าง 4-15ปี) สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้านการใช้ชีวิต ตลอดจนความรู้เรื่องสิทธิเด็ก
•    เพื่อสร้างความหนักให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาในอนาคตให้กับเด็ก และส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่มาอยู่ในประเทศไทยอายุตั้งแต่ 4-16 ปี

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการอื่นๆ

ผ้าห่มคลายหนาว Blankets 4 HELP​

หมู่บ้านบนดอยสูงอากาศหนาวมาก กลางคืนอุณหภูมิต่ำสุด ที่ 5 องศา ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยสนับสนุนผ้าห่มจากกลุ่มผู้หญิงบ้านห้วยปูหลวง เพื่อส่งต่อไปยังคนเปราะบางที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่ และ น่าน

รักษ์ไทยสู้ COVID-19

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายของมูลนิธิรักษ์ไทย คือการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทั่วประเทศ เช่น ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการระบาดจนถูกล็อกดาวน์ เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

เท่าเทียมยุติความรุนแรง

1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเป็นเหยื่อของความรุนเเรง​ ร่วมรณรงค์ 16 วัน สร้างความเท่าเทียมยุติความรุนแรง​ มูลนิธิรักษ์ไทยมีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียม ให้กับผู้หญิงด้วยการส่งเสริมบทบาท สร้างอาชีพ และสร้างแกนนำหญิงในชุมชนเพื่อลดความรุนเเรงทางเพศ

ช่วยคนเปราะบางที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงโควิด-19

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความยากลำบากให้กับชุมชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำ ซึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย คือ จังหวัดอยุธยา ในตอนนี้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือน กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม