ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

โพสเมื่อ : 10 มีนาคม 2564

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

     ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม  ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ อีกทั้งเด็กส่วนหนึ่งโตพอที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานได้จนนำไปสู่การทำงานและการใช้แรงงานเด็กเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่อยู่ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ปกครองไปทำงาน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและถูกละเมิดทางเพศเด็ก

โดยปัญหาดังกล่าวได้ทำให้มูลนิธิรักษ์ไทยจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เด็กเข้าถึงสิทธิ์ด้านต่าง ๆ ตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ

ข้อที่ 1 เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงเรื่องการส่งเสริมชีวิต และให้เด็กได้รับบริการด้านสุขภาพ จากการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ และโภชนาการเด็กในทุก ๆเดือน
ข้อที่ 2 เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทอดทิ้ง การถูกล่วงละเมิดและการใช้แรงงานเด็ก โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กข้ามชาติ
ข้อที่ 3 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เด็กเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กเพื่อส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนของรัฐในเด็กที่มีความพร้อมและพ่อแม่สามารถส่งเด็กเข้าเรียนได้
ข้อที่ 4 เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและเรียนรู้ชุมชนในวัฒนธรรมประเพณี และการแสดงออกทางความคิดในเรื่องที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อเด็ก

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามช่วงวัย

     จากการทำงานที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามช่วงวัย แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการเรียนของเด็กโดยต้องการให้ลูกเรียนรู้สองภาษา ซึ่งโรงเรียนในไทยไม่ได้ตอบสนองความต้องการ อีกทั้งผู้ปกครองมีความลังเลในการส่งลูกกลับไปเรียนต่อที่ประเทศพม่า แต่มีความชัดเจนในระยะเวลาการส่งกลับ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ยังต้องเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์

•    เพื่อบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก
•    เพื่อให้เด็กข้ามชาติ(อายุระหว่าง 4-15ปี) สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้านการใช้ชีวิต ตลอดจนความรู้เรื่องสิทธิเด็ก
•    เพื่อสร้างความหนักให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาในอนาคตให้กับเด็ก และส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่มาอยู่ในประเทศไทยอายุตั้งแต่ 4-16 ปี

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการอื่นๆ

รักษ์ไทยสู้ COVID-19

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายของมูลนิธิรักษ์ไทย คือการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทั่วประเทศ เช่น ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการระบาดจนถูกล็อกดาวน์ เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

มูลนิธิรักษ์ไทย อยากบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า "ผู้หญิงนั้นก็มีความสำคัญ ไม่ใช่ที่รองรับความรุนแรงเพราะพวกเธอทุกคน มีคุณค่าและความสามารถในตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้"

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย นครศรีธรรมราช

เพราะเด็กทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการศึกษา ร่วมสร้างโอกาสให้แก่เด็กข้ามชาติที่ไร้โอกาส เงิน 400 บาทของคุณคือทุนการศึกษาสำหรับเด็ก 1 คน

ช่วยช้างตกงาน

แต่เดิม อาชีพ “ควาญช้าง” เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน ในภาวะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการตามเดิมได้ ทำให้ช้างจำนวนกว่า 100 เชือก รวมไปถึงควาญช้างต้องเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านดังเดิมเนื่องจากประสบปัญหาจากการขาดรายได้ ที่ส่งผลให้ช้างเข้าสู่สภาวะขาดแคลนอาหาร โดยปกติแล้วช้างที่โตเต็มที่ต้องการอาหารมากถึง 300 กิโลกรัมต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาทต่อตัว