ชีวา ป่าดอย

25 ตุลาคม, 2018 Causes One, Causes Two

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ”

วัฒนธรรมและประเพณีในพื้นที่ต่าง ๆ ล้วนมีความแปลกและแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ ( ชาวปกาเกอะญอ) บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้หญิงจะต้องเป็นผู้ตาม มีหน้าที่ดูแลบ้านและเลี้ยงดูบุตร จึงทำให้ผู้หญิงไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้ง เพราะผู้ชายเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านคนเดียว เขาจึงมีอำนาจ ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือน ชาวปกาเกอะญอได้อาศัยในพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ที่เรียกว่า ป่าต้นน้ำ ที่ทุกคนในประเทศต้องใช้เพื่อดำรงชีวิต เราจึงเห็นว่าควรพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเขา ด้วยการไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

มูลนิธิรักษ์ไทยเล็งเห็นถึงเสรีและสิทธิของผู้หญิง จึงให้ความรู้ในการฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพ ที่สามารถทำได้ที่บ้าน แล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้จัดงาน “มหกรรมอาหารรักษ์ป่า : ชีวา-ป่า-ดอย” ภายในงานมีการนำงานฝีมือหัตถกรรมและทอผ้ามาจัดวางจำหน่าย โดยการเสริมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า ให้ผู้หญิงได้ออกมาเรียนรู้การค้าขาย พบปะผู้คน ให้เขามีความกล้ามากขึ้น และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นี้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ชีวิตนับร้อยฝากเอาไว้ในป่าในดอย

 

 

 

“กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นแหล่งรายได้และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดและรายได้ และได้พัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดการ และตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่ม และยังได้รับการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาแผนธุรกิจ และการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/เครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพเหนือกว่าเพื่อการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยเรามีเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการร่วมกันทำงานจากหลายส่วน ทั้งของตัวแทนภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น และเอกชนในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่มผู้หญิง”

 

จุดมุ่งหมาย

  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ เข้าถึงศักยภาพที่สูงขึ้นในด้านการตลาด รวมถึง การเข้าสังคม

 

วัตถุประสงค์

  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์มีศักยภาพในการจัดการธุรกิจให้ยั่งยืน
  • เกิดเครือข่ายความร่วมมือของตัวแทนภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น และเอกชนในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่มผู้หญิง

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

ชื่อองค์กร : มูลนิธิรักษ์ไทย

ระยะเวลาการทำโครงการ : 1 ปี

งบประมาณการทำโครงการ : 2,300,000 THB approx.

สถานที่ : เชียงใหม่

 

1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

บริจาคตอนนี้

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

บริจาคตอนนี้
ความเห็นล่าสุด
    หมวดหมู่