ศูนย์เด็กลูกแรงงานข้ามชาติ

25 ตุลาคม, 2018 Causes One, Causes Two

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

จังหวัดสมุทรสาคร

“คือ ดินแดนที่ถูกเรียกว่าเมืองพม่า บรรดาแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกว่า 200,000 ชีวิต (ข้อมูลจาก : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2561)” ต่างมุ่งหน้ามาที่เมืองแห่งนี้ เพื่อเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมง การแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมเสื้อผ้า หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการผู้ใช้แรงงานในด้านอื่น ๆ จังหวัดสมุทรสาครมีเด็กลูกแรงงานประมาณ 5,500 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 5 – 15 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด เด็กจำนวน 2,272 คนจาก 5,500 สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ ส่วนเด็กที่เหลือไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาต้องอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง หรือวิ่งเล่นอยู่ในชุมชนเมื่อพ่อแม่ออกไปทำงาน

ไม่มีแม้แต่โอกาส

 

ที่จริงแล้วการที่เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนนั้นเกิดได้จากหลายๆปัจจัย หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ ค่าแรงที่ต่ำของพ่อแม่เด็ก พ่อแม่ไม่ทราบถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ที่คนทุกคนต้องได้รับการศึกษาแม้ว่าจะต่าง เชื้อชาติ ศาสนา ก็ตาม ดังนั้นรักษ์ไทยเล็งเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นหากพ่อแม่ของเด็กไม่สามารถทำได้

มูลนิธิรักษ์ไทย ก็เป็นอีกภาคส่วนที่ร่วมช่วยเหลือดูแลบุตรแรงงานข้ามชาติ ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว รักษ์ไทยเริ่มดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมทักษะด้าน การเรียนรู้ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการประกอบ อาชีพ แก่เด็กภายในในจังหวัด โดยไม่ยึดติดว่าเด็กเหล่านั้นจะมีเชื้อชาติหรือสัญชาติใด ปัจจุบัน ศูนย์เด็กลูกแรง งานข้ามชาติ มีเด็กในความดูแลทั้งหมด 130 คนไล่ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 5-6 ขวบ ไปจนถึงเด็ก 15-16 ปี โดยเป็นลูกแรงงามข้ามชาติหลากหลายสัญชาติทั้งสิ้น อาทิเช่น มอญ, กัมพูชา, พม่า และมีครูที่ ทำงานกึ่งอาสาคอยดูแลและสอนหนังสือเด็กทั้งหมด 5 คน นอกจากครูจะทำหน้าที่ในการสอน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษต่อเด็กแล้ว อีกหน้าที่หลักที่ครูรักษ์ไทยจำเป็นต้องทำคือการออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองถึงเรื่องความสำคัญของการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ให้พ่อและแม่ของเด็กได้รับรู้และเข้าใจศักยภาพในตัวลูก ให้ลูกได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถระดับสูงขึ้นไปกว่าการขายแรงงานทั่วไป

จุดมุ่งหมาย

  • ลูกแรงงานข้ามชาติเข้าถึงศักยภาพที่สูงขึ้นในด้านทางร่างกาย การพัฒนาการทางสมอง การสร้างโอกาสทางด้านอาชีพและรวมถึง การเข้าสังคม และเพื่อป้องกันการขายแรงงานในเด็ก

วัตถุประสงค์

  • การให้โอกาสทางด้านการศึกษา ทักษะชีวิต และความรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในการศึกษาและการปกป้องจากศูนย์การเรียนรู้รักษ์ไทย รักษ์ไทยเตรียมกิจกรรมต่างๆในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ประกอบด้วย การดำเนินการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ การสนับสนุนโภชนาการของเด็ก การอบรมครูรายปี และประชุมครูรายเดือนเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า วางแผนงานสำหรับการเรียนการสอน และการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็กในด้านสมองและร่างกาย
  • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก กิจกรรมประกอบด้วย การทำแบบฝึกหัดร่วมกับพ่อแม่ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การปกป้องเด็ก ความปลอดภัยภายในศูนย์การเรียนรู้และที่บ้าน การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเยี่ยมบ้าน โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือขาดเรียน และการจัดประชุมไตรมาสกับผู้ปกครองและพ่อแม่ เพื่อติดตามพัฒนาของเด็กระหว่างการเรียนรู้ในศูนย์ ความสนใจรายบุคคล และสิทธในการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ รวมทั้งพฤติกรรมของเด็กทั้งที่ศูนย์และที่บ้าน

ชื่อองค์กร : มูลนิธิรักษ์ไทย

ระยะเวลาการทำโครงการ : 1 ปี

งบประมาณการทำโครงการ : 2,300,000 บาท

สถานที่ : สมุทรสาคร, ประเทศไทย

 

 

บริจาคตอนนี้
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

บริจาคตอนนี้

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ”

ความเห็นล่าสุด
    หมวดหมู่