บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

 

มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบคุณบริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ภาคเหนือ เครือข่ายพันธมิตรของเราที่ช่วยระดมทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร  เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบถึง 104,838 คน บางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และการดำรงชีวิตในช่วงที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น บางครอบครัวไม่สามารถเข้าอาศัยในบ้านเรือนได้ตามปกติ และสัญจรในพื้นที่ด้วยความยากลำบาก มูลนิธิรักษ์ไทยได้เข้าช่วยเหลือโดยจัดเตรียมถุงยังชีพที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

เชฟรอน

เชฟรอน

เพิ่มโอกาสแก่เด็กและผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดูงาน จ.นครราชสีมา

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่