โครงการ รายละเอียด

โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแก

จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ถึงทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นความรุนแรงที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ที่เรามองดูสนุก ดูเท่ เด็กหลายคนถูกรังแกจากคนที่มีอำนาจ กระทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบ ทั้งร่างกายและจิตใจ สังคมไทยในปัจจุบันมีการวางอำนาจกันตั้งแต่เด็ก เช่น ในช่วงมัธยมศึกษา มีการไถเงินผู้ที่อ่อนแอกว่า อีกทั้งข่มขู่ว่าอย่าเอาไปฟ้องอาจารย์ และมีการล้อเลียนชื่อพ่อแม่ จากผลการสำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดเมื่อปี 2560 พบว่า มีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 6 แสนคน ซึ่งทำให้ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก  (อ้างอิง www.BBC.com/thai ) บางคนถูกรังแกเยอะมากเป็นประจำทุกวัน อาจส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจ กลายเป็นคนเก็บกด และอาจไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ บางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้า ถึงขั้นฆ่าตัวตาย

ทุกคนลองมองกลับกันดูว่า ถ้าเป็นเราที่ถูกรังแกในสิ่งที่เรานั้นไม่ชอบ เราจะรู้สึกอย่างไร เราจะทำอย่างไร อย่ามองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย เพราะตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับโลก เด็กกว่า 246 ล้านคนต้องเจอปัญหาความรุนแรงจากการถูกรังแกในบริเวณโรงเรียน

“มูลนิธิรักษ์ไทย” ได้จัดทำโครงการกล้าทำดีขึ้น ความพิเศษของโครงการนี้ คือ การไม่ตัดสินว่าใครเป็นคนผิดหรือถูก  เพื่อไม่ให้เกิดการตีตรา (Labelling) ที่ทำให้เกิดเป็นปมในใจ ซึ่งอาจกลายเป็นการทำร้ายทางสภาพจิตใจอย่างหนึ่งต่อเด็กได้ โครงการฯ ของเราที่กำลังจะพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม เราจะช่วยเด็กทุกคนไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและทักษะการดูแลตัวเองไม่ให้ถูกรังแก เพราะเราเชื่อว่า “เด็กทุกคนเปลี่ยนแปลงได้” และพร้อมจะพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยใช้โครงการที่เด็กคิดเอง ทำเอง ในแนวทางสร้างสรรค์ และทำอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การยุติการรังแกในโรงเรียนได้ โดยการคลุกคลีกับเด็ก เล่นกีฬา การจัดประกวดโปสเตอร์รณรงค์ การพัฒนาจากกิจกรรมสู่คู่มือปฏิบัติสำหรับเด็ก รวมถึงสำหรับครูและผู้บริหาร การผลักดันสู่การเป็นหลักสูตรเสริมระดับกระทรวงศึกษาธิการ และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อทุกประเภท

จุดประสงค์

โครงการกล้าทำดี เกิดจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ปัญหาการรังแกในเด็กมีประเด็นน่าสนใจ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการรังแกส่งผลเสียหายต่อเด็กทั้งความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ หรืออาจสูญเสียอนาคตที่ดีได้ จึงเห็นความสำคัญเร่งด่วนของการร่วมคิดแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อลดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรังแกและความรุนแรงทุกประเภท และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเห็นอกเห็นใจกัน เมื่อเห็นผู้อื่นถูกรังแกจะไม่นิ่งเฉย และมีจิตอาสาเป็นฮีโร่ กล้าทำความดี กล้าเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย

รักษ์ไทยมุ่งเน้นทำงานกับเด็กที่อยู่ในวัย 9-12 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน (โดยเพิ่มขึ้นตามงบประมาณและศักยภาพจากผลการดำเนินงาน) เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบริเวณตะเข็บชายแดนภาคอีสาน บนดอยในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน

โครงการที่คล้ายกัน

โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตลูกแรงงานข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม