โครงการ รายละเอียด

โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน

เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และสภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง แต่เด็กหลายคนกลัวที่จะแสดงความคิดหรือความกล้าแสดงออก เพราะกลัวว่ามันจะผิด เด็กบางคนชอบคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นำไม่ได้ จึงไม่กล้าแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ถ้าในอนาคตเด็กโตขึ้นไปในสังคม เด็กจะเป็นคนที่คอยตามแต่คนอื่น ไม่กล้าเป็นผู้นำ ไม่กล้าแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็น

“มูลนิธิรักษ์ไทย” จึงได้จัดโครงการเพื่อดึงศักยภาพของเด็ก ให้กล้าแสดงออก และเสริมสร้างศักยภาพในเรื่องอาชีพและการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้เด็กมีภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชน โดยการฝึกฝนจากค่ายผู้นำและพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมรายได้ประกอบอาชีพเสริม ช่วยเหลือครอบครัว และยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำสิ่งของมารีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้และลดภาวะโลกร้อน

จุดประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายได้มีความรู้และทักษะด้านภาวะผู้นำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ได้มีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ให้เด็กสามารถดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองได้ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเขตการศึกษามีโอกาสส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียน ชาย หญิง รวม
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านวาปี    อ.กุมภวาปี 77 61 138
โรงเรียนบ้านตะโค   อ.กุมภวาปี 162 131 293
โรงเรียนหนองแดงวิทโดม  อ.กุมภวาปี 97 85 182
โรงเรียนบ้านดงน้อย  อ.กุมภวาปี 134 87 221

โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง  อ.กุมภวาปี

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.ประจักษ์ศิลปาคม

93

114

74

94

167

208

จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านนาโคก อ.สังคม 43 38 81
โรงเรียนบ้านโสกกล้า อ.สังคม 40 46 86
โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อ.สังคม 31 44 75
โรงเรียนบ้านเทพประทับ อ.สังคม 64 58 122

โรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปือย อ.สังคม

โรงเรียนบ้านหนอง อ.สังคม

โรงเรียนบ้านท่ากฐิน อ.ศรีเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านขุมคำ อ.ศรีเชียงใหม่

45

49

33

24

46

54

27

29

91

103

60

53

Total 1,006 874 1,886

Source: Fictitious data, for illustration purposes only

โครงการที่คล้ายกัน

โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแก

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตลูกแรงงานข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม