โครงการ รายละเอียด

กองทุนเพื่อชีวิต (ช่วยเหลือผู้หญิงม่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายที่อยู่ในวัยทำงาน เพิ่มจำนวนของผู้หญิงม่ายที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัว ทำให้พวกเธอต้องแบกรับภาระหน้าที่หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างกะทันหันเพียงลำพัง ด้วยความไม่พร้อมนี้ ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือนตามมา

เราจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงม่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์การอบรมและการประกอบอาชีพ สนับสนุนทุนตั้งต้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และยังช่วยพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น การเขียนโครงการ ซึ่งจะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้สามารถไปขอรับทุนจากแหล่งอื่น ๆ ได้อีก

จุดประสงค์

ผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบสามารถรับมือได้มากขึ้นกับผลกระทบด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงในพื้นที่ ให้ได้รับการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อการเสริมพลังทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้โอกาสผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบฯ สามารถหาเลี้ยงครอบครัว มีรายได้ มีเงินออม และประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยธุรกิจเล็ก ๆ ของผู้หญิงเหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของภาคใต้ตอนล่างได้ด้วย รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้หญิงม่ายให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้หญิงหม้ายและเด็กกำพร้า ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

พื้นที่เป้าหมาย

จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส

 

โครงการที่คล้ายกัน

การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สตรี อมก๋อย ภาคเหนือประเทศไทย(Women Economic and Social Empowerment – Om Koi, Northern Highland)

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง (จังหวัดน่าน)

อ่านเพิ่มเติม

ชีวาป่าดอย

อ่านเพิ่มเติม