โครงการ รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง (จังหวัดน่าน)

จังหวัดน่านมีประชากรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ลัวะ ม้ง มลาบรี และขมุ หรือถิ่น อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาณาจักรน่านเหมือนกับชุมชนบนพื้นที่สูงทั่วไป โดยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นั้นจะมีภาษาเป็นของตนเอง ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาหลักที่พวกเขาใช้ หลายคนไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านจะมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง และบทบาทความเป็นผู้หญิง กล่าวคือ ผู้หญิงจะมีบทบาทด้านการทำการเกษตรและงานบ้านของครอบครัว ในขณะที่ผู้ชายจะได้รับบทบาทในฐานะผู้นำชุมชน

ประเทศไทยมีการศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงม้งและลัวะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงส่วนมากมักจะหยุดการศึกษาไว้ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชีวิตของวัยรุ่นผู้หญิงอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก บางคนอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปหางานทำข้างนอกบ้าน หรือทำงานในไร่ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว วัยรุ่นที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเหล่านี้มักจะมีทางเลือกแค่สองทาง คือ ทางเลือกที่หนึ่ง สำหรับผู้หญิงลัวะ ส่วนมากจะไปหางานในน่านหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ  แต่ด้วยการศึกษาเพียงแค่ ป. 6 ค่าจ้างแรงงานที่ได้จึงต่ำมาก และจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้น พบว่าเด็กสาวเหล่านี้จะกลับบ้านมาช่วยครอบครัวในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวและกาแฟ ส่วนทางเลือกที่สอง คือเลือกที่จะอาศัยอยู่บ้าน หลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะทำงานเล็กน้อย เช่น การตัดเย็บ และงานฝีมือ

ด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือทักษะอื่น ๆ ทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ถูกลดทอนอำนาจ และทำให้พวกเขาเผชิญปัญหาในแง่ของการเข้าถึงความมั่นคงของการถือครองที่ดิน เพศสภาพที่ไม่เสมอภาค เผชิญต่อความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากว่าไม่รู้ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนั้นมูลนิธิรักษ์ไทยจึงได้ร่วมมือกับองค์การแคร์นานาชาติ (Care International) พัฒนาโครงการการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง เพราะเราเชื่อว่าการเสริมอำนาจผู้หญิงผ่านการจัดการศึกษาเพื่อการรู้หนังสืออย่างเบ็ดเสร็จนั้น จะทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ มีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้

จุดประสงค์

เพื่อเสริมอำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวลัวะ ม้ง และชาติพันธุ์ต่าง ๆ อายุระหว่าง 15-24 ปี ในจังหวัดน่านผ่านการอ่านออกเขียนได้ เพื่อให้ผู้หญิงมีความเชื่อมั่น ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงทักษะต่าง ๆ จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น อันจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้หญิงเอง ครอบครัว และชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิงลัวะ ม้ง มลาปรี และขมุ หรือถิ่น อายุระหว่าง 15-24 ปี หรือ 25-35 ปี โดยจะเป็นการเลือกคนที่มีความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา และได้รับผลกระทบจากสังคม รวมถึงความพิการ เด็กนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน และมีความต้องการที่จะทำงานและเรียนหนังสือ

พื้นที่เป้าหมาย

อ. บ่อเกลือ อ. เชียงกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง และ อ.ปัว

โครงการที่คล้ายกัน

การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สตรี อมก๋อย ภาคเหนือประเทศไทย(Women Economic and Social Empowerment – Om Koi, Northern Highland)

อ่านเพิ่มเติม

ชีวาป่าดอย

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนเพื่อชีวิต (ช่วยเหลือผู้หญิงม่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

อ่านเพิ่มเติม