โครงการ รายละเอียด

การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มอาชีพสตรีขนาดเล็ก ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในกิจกรรมยกระดับความเป็นอยู่และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการเสริมพลังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงและเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ยากจนใน 3 จังหวัด มีทักษะในการเป็นผู้นำเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น

สภาพจิตใจพวกเขาต้องการ การฟื้นฟู

จุดประสงค์

สถานการณ์รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การดำเนินงานภายใต้โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยา สามารถเข้าถึงผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,134 คน (ข้อมูลสะสม พ.ศ. 2554- 30 มิถุนายน 2557)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่คล้ายกัน

ไม่พบโครงการที่คล้ายกัน ..