โครงการ รายละเอียด

การสร้างพลังให้สตรีและเด็กในการทำงานเพื่อบรรเทาความรุนแรงและสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมรับภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุผลที่มูลนิธิรักษ์ไทยเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ดำเนินการโครงการต่อไป และเหตุผลที่เน้นสร้างพลังให้ผู้หญิงและเด็ก ก็เนื่องมาจากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงในปี 2554 (2011 severe flooding) และยังคงอยู่ในระยะฟื้นฟู (undergoing its rehabilitation phase) (การต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานเช่นนี้เป็นเพราะความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยา ซึ่งจากข้อมูลของประเทศ มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุน้ำท่วมมากที่สุด (เสียชีวิต 200 ราย) ในขณะที่หลายหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมเป็นเวลาหลายเดือน มีความเสียหายในวงกว้างที่เกิดแก่วิถีชีวิต บ้านเรือน โรงเรียน ทรัพยากรธรรมชาติ และแม้แต่มรดกทางวัฒนธรรม ต้นไม้ถูกทำลาย ตามฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยขยะและของเสียอื่น ๆ ที่ทำลายประมงท้องถิ่น มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟู และเตรียมชุมชนสำหรับภัยพิบัติแบบเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจะให้ความช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบการสร้างพลังให้ผู้หญิงและเด็ก เนื่องจากสองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี 2554 มากที่สุด

จุดประสงค์

เพื่อสร้างพลังแก่ผู้หญิงและเด็กในครัวเรือนและในชุมชนของตน เพื่อให้พวกเขากลายมาเป็นผู้ตัดสินใจ (decision makers) ผู้วางแผน (planners) และคนจัดการ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน ขณะที่การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของชุมชนต้องตระหนักถึง (sensitive) ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้หญิงและเด็กให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กเยาวชนและสตรีในพื้นที่ จังหวัดอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล และอำเภอมหาราช

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอบางบาล และอำเภอมหาราช

โครงการที่คล้ายกัน

หน้ากากผ้าที่ปลอดภัย เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19

อ่านเพิ่มเติม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม