โครงการ รายละเอียด

ชีวาป่าดอย

โครงการชีวาป่าดอยมีขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับกลุ่มผู้หญิงนอกเหนือจากการทำอาชีพเพาะปลูกโดยการเพิ่มความรู้ทางด้านธุรกิจและด้านวางแผนการตลาด ทางโครงการได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงใน 10 กลุ่มธุรกิจ มีการสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มนั้นๆให้มีความสามารถในการเพิ่มปริมาณการผลิตและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการช่วยเหลือให้พัฒนาความมั่งคงของรายได้และยกระดับความเป็นอยู่โดยการสร้างรายได้เสริมพร้อมทั้งมองช่องทางใหม่ๆในการกระจายสินค้าด้วย โครงการชีวาป่าดอยแนะนำและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(eco-friendly product) รวมทั้งการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ ในการเข้าถึงแหล่งทุนจากองค์กรท้องถิ่นเพื่อกิจกรรมแผนสร้างรายได้และกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้หญิง

ป่าคือบ้าน ป่าคือชีวิต

 

จุดประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้หญิงในชุมชนพื้นทีสูงจังหวัดเชียงใหม่โดยพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ผลิตภัณฑ์นอกเหนือภาคการเกษตร
  2. พัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจและมีกิจการที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้หญิง
  3. ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคอย่าง ผู้แทนรัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชน ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแผนสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้หญิง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: ผู้หญิง 1,133 คนที่มีอาชีพเพาะปลูก อายุระหว่าง 15-60 ปี จาก 10 ชุมชนอาศัยอยู่พื้นที่สูง

ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: จำนวนชาวบ้านทั้งหมดที่อยู่ในชุมชนพื้นที่สูงจะได้รับประโยชน์จากการที่กลุ่มผู้หญิงสามารถเพิ่มรายได้และความมั่นคงทางอาหารให้ 630 ครัวเรือน หรือ 3,891 คน (ผู้ชาย 1,971 ผู้หญิง 1,920)

พื้นที่เป้าหมาย

ชุมชนที่อาศัยใกล้ป่าต้นน้ำในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่มและแม่แตง ชุมชนเหล่านี้ตั้งอยู่ใน 4 ตำบล ของ 3 อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย(1 หมู่บ้านในตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา, 1 หมู่บ้านใน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย, 3 หมู่บ้านใน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม 4 หมู่บ้านในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  ) รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศง 2504 และ พ.ร.บ. ป่าสงวนฯ 2507  ให้พื้นที่สูงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จ่ม ในลุ่มน้ำชั้น 1 ทำให้ชุมชนเหล่านี้ไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่ แต่กลุ่มชาติพันธ์ได้อยู่มาก่อน

โครงการที่คล้ายกัน

การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สตรี อมก๋อย ภาคเหนือประเทศไทย(Women Economic and Social Empowerment – Om Koi, Northern Highland)

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง (จังหวัดน่าน)

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนเพื่อชีวิต (ช่วยเหลือผู้หญิงม่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

อ่านเพิ่มเติม