โครงการ รายละเอียด

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

จากข้อมูลอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย เนื่องด้วยขาดความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันตนเอง รวมทั้งทัศนคติและค่านิยมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการทำงานกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนโลกฯ ต่อเนื่องจากโครงการจากเอดส์รอบที่ 1 หรือเรียกว่า Rolling Continuing Channel : RCC ภายใต้ชื่อโครงการ Aligning Care and Prevention of HIV/AIDS with Government Decentralization to Achieve Coverage and Impact : ACHIEVED โครงการ ACHIEVED หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการ RCC มีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน และสร้างความยั่งยืนโดยการบูรณาการการป้องกัน และรักษาเอดส์เข้าสู่ภารกิจของหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลาง ให้ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนในชุมชนน

จุดประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะของเยาวชนในการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้อย่างปกติ
2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้น
3.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ ที่เชื่อมโยง ต่อเนื่อง และจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่และท้องถิ่น
4.เพื่อจัดตั้งและเสริมสมรรถนะของกลไกการประสานงาน เพื่อระดมทรัพยากรในระดับท้องถิ่น และจังหวัดสำหรับภารกิจการป้องกัน และดูแลรักษาโรคเอดส์ให้สอดคล้องการกระจายอำนาจของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ RCC-Prevention เน้นการทำงานในระดับตำบล โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมตรงกับเยาวชน ได้แก่
1.การอบรมให้ความรู้ตรงกับเยาวชน โดยวิทยากรชุมชน (CTW) ซึ่งมีทั้งเยาวชน และผู้ใหญ่
2.การรณรงค์ป้องกันเอดส์ในตำบล
3.เวทีแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนระดับตำบล
4.การให้ความรู้และคำปรึกษาผ่านศูนย์บริการสุขภาพตำบล การสนับสนุนถุงยางอนามัยฟรีให้กับเยาวชน โดยมีการกระจายผ่านบุคคล (วิทยากรชุมชน อาสาสมัคร แกนนำเยาวชน) และผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งถุงยางอนามัยภายใต้งบประมาณของกองทุนโลกฯ และที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่เป้าหมาย

1.การจัดตั้งและประชุมคณะทำงานเอดส์ระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรพัฒนาเอกชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียน แกนนำเยาวชน ฯลฯ มีหน้าที่ในการให้ความเห็น และร่วมหาแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อลดอัตราการติดเชื้อของเยาวชนในตำบล
2.การพัฒนาคู่มือ และอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ต่อให้เยาวชนและคนในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง เอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ เทคนิคการให้คำปรึกษา และเทคนิคการสื่อสาร รวมทั้งการเขียนโครงการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนต่างๆ เช่น อบต. ตลอดจนการจัดทำสื่อให้ความรู้ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนีล และให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยุจังหวัดและวิทยุชุมชน
3.การทำงานร่วมกับอบต./เทศบาล โดยเชิญผู้นำอบต. เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของโครงการ เพื่อปรับทัศนคติด้านเอดส์ และพัฒนาแผนสุขภาพตำบลร่วมกัน โดยนำประเด็นเอดส์รวมเข้าไว้ในแผนฯ และเสนอเข้าสู่แผนฯ ของอบต./เทศบาล เพื่อการจัดสรรงบประมาณต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางการระดมทรัพยากรท้องถิ่นในการทำงานเอดส์ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

โครงการที่คล้ายกัน

Regional Artemisinin-resistance Initiative 2 Elimination (RAI2E)

อ่านเพิ่มเติม

Zero Malaria! Civil society is engaged

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

อ่านเพิ่มเติม