โครงการ รายละเอียด

โครงการฝนตกที่ไหน

Organization(s) CARE France, Raks Thai Foundaiton
Local Partners GISTDA, RECOFT, Church of Christ in Thailand
Donor AXA
Budget 322,000€
Location Chiang Mai Province
Duration Phase III: January 2017 – December 2019
Beneficiaries 45 highland ethnic villages, 25,319 villagers (12,441 female villagers and 12,878 male villagers)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฝนที่ตก ฝนไม่ตกตามฤดูกาลบ้าง ฝนตกล่าช้าบ้าง บางครั้งฝนตกในปริมาณน้อยทำให้ดินแห้งแล้ง หรือการเกิดพายุฝนจนน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยอย่างมาก นำไปสู่ความไม่มั่นคงของอาหาร การย้ายถิ่นของประชากรล้วนเป็นปัจจัยจากผลกระทบนี้เช่นกัน หลายประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหานี้ สถาบันด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU-EHS) และองค์การแคร์นานาชาติ ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มแอกซ่า และมูลนิธิจอห์น ดี. และแคทเธอรีน ทีแมคอาเธอร์ จึงเปิดตัวความร่วมมือทำโครงการวิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนที่มีปฏิกิริยาต่อชุมชน โดยให้ความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝนที่ตก ต่อความมั่นคงด้านอาหารและการดำรงชีวิต รวมถึงการย้ายถิ่น โดยจัดทำกรณีศึกษาใน 8 ประเทศ คือ บังกลาเทศ กานา กัวเตมาลา อินเดีย เปรู แทนซาเนีย ไทย และเวียดนาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในส่วนของภาครัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน

ในส่วนประเทศไทย รักษ์ไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีพื้นที่วิจัยอยู่ที่ จ. ลำพูน และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้งเรายังทำงานร่วมกับชาวบ้านในการสังเกตพฤติกรรมการตกของฝนที่จะส่งผลต่อการเกษตรโดยเฉพาะอาชีพปลูกข้าว ซึ่งกระทบต่อการเก็บเกี่ยวข้าว จนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เราเข้าไปสอนให้ชาวบ้านทำแผนที่ระบบ GTS เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ว่าพื้นที่ไหนเป็นป่า เป็นที่นา ที่ทำการเกษตร และแหล่งน้ำอยู่ที่ไหน รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาระบบน้ำ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการฟื้นฟูต้นน้ำ อาทิ การทำฝายดักตะกอนตามพระราชดำริของในหลวง

จุดประสงค์

เพื่อทราบผลการวิจัยด้านความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝนตก ความมั่นคงด้านอาหารและการดำรงชีวิต รวมถึงปัจจัยการย้ายถิ่นของประชากร เพื่อนำมาต่อยอดสู่ “โครงการชุมชนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ของคนในชุมชนร่วมกันใน 8 ประเทศ นำไปสู่การส่งเสริมการหารือนโยบายในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ ในพื้นที่การดำเนินงานของรักษ์ไทย เรายังให้ความช่วยเหลือชุมชนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้ชาวบ้านฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ดูแลระบบการจัดการน้ำ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินน้ำป่า และเพื่อความยั่งยืนทางอาหาร และการดำเนินชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

10 ‘new’ communities and 11 communities covered during the previous phase, 4 Subdistrict Administrative Organization (SAO), 2 district government agencies in Chiang Mai Province– Northern Thailand

เป้าหมาย

The focus is on improving communities’ resilience to climate change through the CARE’s sustainable approach for productive, equitable and resilient (SuPER) agriculture, disaster risk reduction strategies, and improvement of land and water management systems. The project also includes a gender-focused approach and women’s empowerment, as women face different barriers to contribute to adaptation mechanisms in the community.
The project therefore will improve communities’ access and control over land and water resources by building their capacities on community-based natural resources management and by supporting them for implementing community-based actions plans on these matters. Furthermore, the project will also link them to relevant government agencies, especially local authorities and local governmental organizations for financial and technical supports.
Consequently, the project also will collaborate with local authorities, related government agencies, and Civil Society Organisations (CSOs) in order to institutionalize and mainstream the community-based development approach as well as participatory methods for increasing communities adaptive capacity .

Community-based Adaptation (CBA)

The community-based adaptation framework (CBA) to climate change is an approach shared within the CARE network. The CBA is an integrated approach that combines traditional, indigenous approaches with innovative adaptation strategies. It aims at reducing peoples’ vulnerability to the current and future impacts of climate change.

 

For more information https://careclimatechange.org/our-work/rain-falls/ or feel free to contact us at environment@raksthai.org

โครงการที่คล้ายกัน

Swarovski Waterschool Programme

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการปรับตัว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม