โครงการ รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (U.S. President’s Emergency Plan for AIDS/PEPFAR) ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการเอชไอวีที่มีคุณภาพสำหรับประชากรกลุ่มหลักในประเทศลาว ไทย และเวียดนาม โดยตั้งเป้าการดำเนินงานโครงการฯ มีระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ทั้งนี้ มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านเอชไอวีในระดับชาติของประเทศลาว ไทย และเวียดนาม โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังให้กับองค์กรภาคประชาสังคม โดยให้ชุมชนและกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีมากที่สุดเป็นหัวใจในการรณรงค์ กิจกรรมของโครงการนี้ทำงานกับผู้นำชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและของกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ พนักงานบริการทางเพศ ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด

จุดประสงค์

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านเอชไอวี โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเอชไอวีที่มีผลต่อกลุ่มประชากรหลักในกลุ่มประชาสังคมในประเทศลาว ไทย และเวียดนาม

กลุ่มเป้าหมาย

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการทางเพศ คนข้ามเพศ ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

พื้นที่เป้าหมาย

ประเทศ ลาว ไทย และเวียดนาม

LCI Project Blog

โครงการที่คล้ายกัน

Regional Artemisinin-resistance Initiative 2 Elimination (RAI2E)

อ่านเพิ่มเติม

Zero Malaria! Civil society is engaged

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม