โครงการ รายละเอียด

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR (Stop TB and AIDS through RTTR: STAR) ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการ “การเข้าถึง-เข้าสู่บริการ-ตรวจหา-รักษา-คงอยู่ในระบบ” (RRTTR: Reach-Recruit-Test-Treat-Retain (ซึ่งในการบริหารทุนภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกจะมีหน่วยงานผู้รับทุนหลัก 2 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งหน่วยงานผู้รับทุนหลักในภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานผู้รับทุนหลักในภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย โดยหน่วยงานผู้รับทุนหลักทั้ง 2 แห่งนี้ มีผลงานการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนโลกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

จุดประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
1) เพื่อยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยลดการติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 1,000 คน จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 8,134 คน
2) เพื่อลดอัตราความชุกวัณโรคจาก 159 ต่อแสนประชากร เป็น 120 ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1) เพื่อป้องกันการระบาดของเอชไอวี และวัณโรค โดยการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น รวมทั้งการป้องกันโดยใช้ยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงการใช้การรักษาเพื่อการป้องกัน (Prophylaxis) และยุทธศาสตร์การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART)
2) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน และในสถานบริการสุขภาพ โดยการเข้าถึงประชากรกลุ่มเปราะบางและที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ให้ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และการคัดกรองวัณโรค
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและการป่วยวัณโรคได้อย่างถูกต้อง โดยการเพิ่มความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และลดระยะเวลาในการฟังผลเลือด (การตรวจหาภาวะการติดเชื้อเอชไอวีโดยใช้ชุดตรวจที่ทราบผลภายในวันเดียว และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลของวัณโรค ด้วยเครื่อง Gene Xpert)
4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรักษาที่รวดเร็วและการดูแลที่ต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและ/หรือเป็นวัณโรคทุกคน
5) เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ทำงานด้านเอชไอวีและวัณโรคทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการเชื่อมต่อระหว่างการดูแลสุขภาพในชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ
6) เพื่อให้การเอชไอวีและวัณโรคเป็นเรื่องปกติวิสัย โดยการลดการตีดราและเลือกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

1) ประชากรข้ามชาติ (เอชไอวีและวัณโรค)
2) ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (เอชไอวีและวัณโรค)
3) ผู้ต้องขัง (เอชไอวีและวัณโรค)
4) พนักงานบริการหญิงและพนักงานบริการชาย (เอชไอวี)
5) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง (เอชไอวี)
6) คู่ที่มีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก (เอชไอวี)
7) ผู้สูงอายุ (วัณโรค)

ใบปลิวโครงการ STAR 

ภาพรวมโครงการ STAR 2558 – 2560

สรุปมาตรฐานบริหารจัดการ1

สรุปมาตรฐานบริหารจัดการ2

โครงการที่คล้ายกัน

Zero Malaria! Civil society is engaged

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม