โครงการ รายละเอียด

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR

STAR มาจากตัวอักษรตัวแรก ของโครงการยุติปัญหาวัณโรค และเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit- Test- Treat- Retain: RRTTR ในภาษาอังกฤษคือ Stop TB and AIDS through RTTR: STAR ทำงานโดยการเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพ ที่ต่อเนื่อง 5 องค์ประกอบหลัก คือ การเข้าถึง -การเข้าสู่บริการ-การตรวจหา-การรักษา-การคงอยู่ในระบบ (Reach-Recruit-Test-Treat- Retain) โดยการ ยกระดับของความร่วมมือของภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่จะเพิ่ม และทำให้เกิดความยั่งยืน ในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย และรักษา ใน 5 กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) กลุ่มสาวประเภทสอง (TG) กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) กลุ่มประชากรข้ามชาติ (Migrant) และกลุ่มผู้ต้องขัง (Prisoner)

โครงการ STAR ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โดยมี หน่วยงานผู้รับทุนหลัก 2 หน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาสังคม ซึ่งหน่วยงานผู้รับทุนหลักในภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานผู้รับทุนหลักในภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย ในฐานะผู้รับทุนหลักภาคประชาสังคม รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคด้วยชุดบริการ RRTTR พ.ศ. 2561-2563 ที่ขับเคลื่อน โดยภาคประชาสังคม และกำกับการดำเนินงานในพื้นที่ 28 จังหวัด ร่วมกับภาคีการทำงานอีก 9 องค์กร ได้แก่ 1) มูลนิธิเอ็มพลัส 2) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 3)มูลนิธิซิสเตอร์ 4) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ 5)ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล 6)มูลนิธิพัฒนรักษ์ 7)มูลนิธิโอโซน 8)มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 9)เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย

ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสตาร์ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีปริมาณการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และวัณโรคสูงที่สุด โดยคาดหวังจะลด ปริมาณการแพร่ระบาดของโรค ลดอัตราป่วย และอัตราการเสียชีวิต โดยการส่งเสริมการป้องกัน ควบคู่ไปกับ การรักษาในกลุ่มประชากรผู้ได้รับผลกระทบและเข้าไม่ถึงการบริการและจัดให้ชุมชนมีบทบาทในการป้องกัน โรคอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อเข้าถึงบริการเอชไอวี และวัณโรค และเพื่อให้ ประชากรข้ามชาติที่ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพได้เข้าถึงบริการเอชไอวี และการรักษาวัณโรคดื้อยา ตั้งอยู่บน พื้นฐาน “หลักการ RRTTR (Reach-Recruit-Test-Treat-Retain) หรือ การเข้าถึง-เข้าสู่บริการ -ตรวจหา-รักษา-คงอยู่ในระบบ” (ตามกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ทั้งยังรวมไปถึงการมุ่งพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามโรคของประเทศเสริมสร้างทั้งระบบติดตามประเมินผล เอชไอวีและวัณโรค และการเชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลวัณโรค และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัยโรค อย่างทันท่วงที และการรักษาที่มีคุณภาพ โดยโครงการได้มีการขยายพื้นที่การดำเนินงานจาก 25 จังหวัดในปี พ.ศ. 2560 เป็น 28 จังหวัดในช่วงการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563

จุดประสงค์

เป้าหมายของโครงการ
1) เพื่อยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยลดการติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 1,000 คน
2) เพื่อลดอัตราความชุกวัณโรคจาก 159 ต่อแสนประชากร เป็น 120 ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1) เพื่อป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ยาเพื่อการ ป้องกัน และการใช้ยาต้านไวรัสฯ ที่เหมาะสม
2) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคในชุมชนและในสถานบริการ โดยการทำให้ประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง และเปราะบางได้ตรวจเอชไอวี และคัดกรองวัณโรค
3) เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจวินิจฉัยทั้งเอชไอวี และวัณโรคถูกต้อง และสามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็ว รวมถึงเทคนิคการวินิจฉัย เชื้อวัณโรคในระดับโมเลกุลได้
4) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อเอชไอวี หรือวัณโรคได้เข้าสู่ระบบการรักษาหลังการวินิจฉัยโดยเร็ว และมั่นใจได้ว่ายังคงรักษาอย่างต่อเนื่อง
5) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันของแผนงานเอชไอวีและวัณโรค ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการเสริมสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างระบบบริการโดยชุมชนกับระบบสุขภาพ
6) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ต่อการระดมทุนภายในประเทศ และมีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพผ่านกลไกการเป็นภาคีระหว่างชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐได้

กลุ่มเป้าหมาย

1) ประชากรข้ามชาติ (เอชไอวีและวัณโรค)
2) ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (เอชไอวีและวัณโรค)
3) ผู้ต้องขัง (เอชไอวีและวัณโรค)
4) พนักงานบริการหญิงและพนักงานบริการชาย (เอชไอวี)
5) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง (เอชไอวี)
6) คู่ที่มีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก (เอชไอวี)
7) ผู้สูงอายุ (วัณโรค)

ใบปลิวโครงการ STAR 
ภาพรวมโครงการ STAR 2558 – 2560
สรุปมาตรฐานบริหารจัดการ1
สรุปมาตรฐานบริหารจัดการ2

โครงการที่คล้ายกัน

Regional Artemisinin-resistance Initiative 2 Elimination (RAI2E)

อ่านเพิ่มเติม

Zero Malaria! Civil society is engaged

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

อ่านเพิ่มเติม